• Smiltenes novada ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz Latvijas normatīvajos dokumentos izvirzītajiem mērķiem, kā arī trim dažādām metodikām:
  • Eiropas Komisijas Pilsētu mēru pakta iniciatīvas ietvaros sagatavoto metodoloģiju CO2 emisiju novērtējumam;
  • Eiropas Komisijas Pilsētu mēru pakta iniciatīvas ietvaros sagatavoto metodoloģiju klimata risku novērtējumam;
  • Latvijas standarta LVS EN ISO 50001:2012 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” procedūru.
 • Dokumentu ir sadalīts divās daļās:
  • 1. daļa atspoguļo politisko kontekstu, nospraustos mērķus, un plānotos pasākumus, sniedzot īsu un kodolīgu priekšstatu par novada plānoto rīcību.
  • 2. daļā ir plašāk raksturota esošā situācija, novērtēti esošie riski novadā un skaidroti izvēlētie pasākumi un aprēķini enerģētikas jomā.
 • Apstiprināta ar Smiltenes novada domes 2019. gada 27. decembra lēmumu Nr. 18, 10.§. 
 • Dokuments izstrādāts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu LIFE programmas ietvaros.

 

 •