Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kuru piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

 • Sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstu veidi:
  • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts);
  • mājokļa pabalsts;
  • pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;
  • pabalsts izglītības ieguves atbalstam;
  • pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  • pabalsts dzīvojamo telpu remontam;
  • pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
  • pabalstu krīzes situācijā.

Sociālās palīdzības pabalstu izmaksas kārtību, pabalstu veidus, to apmēru, pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību nosaka: