Smiltenes novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Smiltenes novada pašvaldības dome, kas pieņem lēmumus, nosaka institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda tās budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

Smiltenes novada pašvaldības domi, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam, veido 15 deputāti, kurus iedzīvotāji ievēlē pašvaldības vēlēšanās reizi četros gados. 

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts no attiecīgās domes deputātiem, par to balsojot jaunievēlētās domes pirmajā sēdē. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas.

  • Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja, 11 deputātu sastāvā.
  • Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā.
  • Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā.

Domes sēdes notiek katra mēneša pilnās kalendārās trešās nedēļas ceturtdienā plkst. 10.00, tās ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs.