• Saziņa ar aprūpētājiem pa tālruni: 64321376

 

SAC Trapene

 

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Dina Jāņekalne

Iestādes vadītāja
dina.janekalne [at] smiltenesnovads.lv

Baiba Brūvele

Biroja administratore
baiba.bruvele [at] smiltenesnovads.lv

Inese Krievupe

Sociālā darbiniece
inese.krievupe [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Jurka

Sociālā rehabilitētāja
ilze.jurka [at] smiltenesnovads.lv

Līga Semjonova

Sociālā aprūpētāja
liga.semjonova [at] smiltenesnovads.lv

Inga Grigāne

Ārsta palīdze
inga.grigane [at] smiltenesnovads.lv

Laimons Āzis

Saimniecības vadītājs
laimonis.azis [at] smiltenesnovads.lv

Liene Malteniece

Virtuves vadītāja
liene.malteniece [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi

 • Sociālās aprūpes centrs “Trapene” darbojas kopš 2006. gada un atrodas Latvijas Ziemeļaustrumvidzemes, Smiltenes novada skaistā lauku ciemā Trapene.
 • Sociālās aprūpes centrs “Trapene” ir pašvaldības domes izveidota un tās padotībā esoša no pašvaldības budžeta finansēta pārvaldes iestāde, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (līdz 60 vietām).
 • Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt klientu vajadzības – mājokli, diennaksts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas atjaunošanu vai uzlabošanu pilngadību sasniegušajām personām, kurām ir noteikta I un II grupas invaliditāte un pensijas vecuma personām, kuras vecuma, veselības stāvokļa vai cita objektīva iemesla dēļ nespēj par sevi parūpēties. 

Cilvēks mums ir visvērtīgākais. Profesionāli kvalificēta sociālo speciālistu komanda rūpēs par klientu garīgo, fizisko labklājību un možumu organizē radošās darbnīcas, izstādes, svētku svinēšanas, dziedāšanu, kustēšanos–vingrošanu, kultūras pasākumus, izbraucienus, dievkalpojumus u.c. Par klientu aprūpi un māju sajūtas radīšanu rūpējas atbalstošie, čaklie, iejūtīgie aprūpētāji. Savukārt četras reizes dienā garšīgus ēdienus klientiem gatavo allaž smaidīgie virtuves speciālisti, kā arī klientu virtuvē paši var darboties un pagatavot sirdij tīkamus ēdienus. Zinošie ārsta palīgi rūpējas par klientu veselības labsajūtu. Lai iestāde, tās apkārtne būtu sakopta un pievilcīga par to rūpējas saimniecības komanda. 

Mēs strādājam Jums, Jūsu veselībai un labklājībai!   /vadītāja Dina Jāņekalne/


 • Pakalpojuma saņemšana: 
  • pakalpojumu klients saņem rindas kārtībā, sazinoties ar iestādi.
 • Pakalpojuma līguma slēgšanai iesniedzamie dokumenti:
  • klienta iesniegums vai iesniegums no pilnvarotā pārstāvja;
  • klienta pase vai personas apliecība ID karte;
  • klienta invaliditātes apliecība (ja tāda ir);
  • ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā izziņa (u27) par klienta veselības stāvokli un jaunākie veselības izraksti no slimnīcas vai ārstējošā ārsta speciālista;
  • lēmums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu no pašvaldības sociālā dienesta vai pārvaldes, kuras administratīvajā teritorijā deklarēts klients;
  • VSAA izziņa par klientam pēdējos 3 mēnešos izmaksāto pensijas un pabalstu summām;
  • pamatotas nepieciešamības gadījumā var pieprasīt arī citus dokumentus.
 • Pakalpojuma maksa klientam:
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksa vienam klientam mēnesī  – 1030,00 EUR ;
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksa vienam klientam dienā – 33,77 EUR.