Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Smiltenes novada jauniešu iekļaušanos pašvaldības kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot fiziskās aktivitātes, vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību.

 • Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt:
  • pieteikuma iesniedzējs un īstenotājs ir Smiltenes novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • nepilngadīgam iesniedzējam un projekta darba grupas dalībniekiem par dalību konkursā nepieciešama rakstiska likumiskā pārstāvja atļauja;
  • iesniedzējam ir jāpiesaista projekta atbalsta persona - Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieks.
 • Projektu ideja ir saistīta ar Smiltenes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2023. – 2028.gadam noteikto darbību ieviešanu:
  • neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem (piemēram, apmācībām, pieredzes apmaiņām, tematiski pasākumi u.tml.);
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā (piemēram, organizējot brīvprātīgo darbu, tā kampaņas u.tml.);
  • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, pārgājieniem, amatieru turnīriem u.tml.);
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai u.tml.).
 • Konkursa ietvaros iesniegtajam pieteikumam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  • iesaista jauniešus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvas īstenošanā;
  • nav peļņas gūšanas rakstura;
  •  īstenošana notiek Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;
  • projekta īstenošanas laika periods ir līdz attiecīgā konkursa izsludināšanas gada 31.oktobrim.
 • Līdzfinansējums: 
  • ​​​​​​​vienam projekta pieteikumam pieejamais maksimālais finansējums ir līdz 250,00 EUR;
  • kopējais piešķirtais konkursa finansējums ir atkarīgs no pašvaldības budžeta konkrētajam gadam.  
 • Projektu ideju pieteikšana un konkursa norise:
  • pieteikumu iesniegšana notiek pašvaldības izsludinātajā termiņā; 
  • konkursam iesniegtos projektus izvērtē Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota un apstiprināta konkursa komisija;
  • pašvaldības finansējumu saņem projekta pieteikumi, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem un konkursa finansēšanai paredzēto līdzekļu apjomu.
 • Konkursa nosacījumi un pieteikumu iesniegšanas kārtība:
  • ​​​​​​​pieteikumu iesniegšana notiek pašvaldības izsludinātajā termiņā, nolikumā noteiktā kārtībā; 
  • konkursam iesniegtos projektus izvērtē un lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem konkursa vērtēšanas komisija. 

Konkursa izsludināšana 2024. gadā
 • Projektu iesniegšanas termiņš ir no 13. maija līdz 27. maijam. 
 • Projekta īstenošanas laiks no projekta apstiprināšanas brīža līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Jaunatnes darbinieki

izgl_parvalde [at] smiltenesnovads.lv