Pašvaldības līdzfinansējuma mērķis  ir veicināt decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi nekustamajos īpašumos ciemu teritorijās, kur tā šobrīd tehniski nav iespējama un tuvākajos 5 gados netiek plānota iespēja pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai; veicināt vides aizsardzības prasībām atbilstošu kanalizācijas sistēmu nodrošināšana ciemu un pilsētu teritorijās. Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir kanalizācija sistēma, kas īpašumā lokāli nodrošina notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu vidē.

 • Līdzfinansējumu var saņemt:
  • fiziskai persona decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves būvniecības izmaksu kompensēšanai.
 • Atbalstāmās būvniecības izmaksas:
  • rūpnieciski izgatavota septiķa ar infiltrācijas sistēmu izbūve (darbs; materiāls);
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/d izbūve (darbs; materiāls).
 • Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas – notekūdeņu krājtvertnes (jebkurš rezervuārs, nosēdaka, pārvietojamā tualete, sausā tualete) izbūve;
  • esošas decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūve vai nojaukšana.
 • Līdzfinansējuma apjoms:
  • viena nekustamā īpašuma decentralizētā kanalizācijas sistēmas izbūvei vienam nekustamam īpašumam pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 600 EUR;
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve nekustamā īpašumā  saistošo noteikumu 19.1.–19.4. un 19.6. punktos noteiktajām prioritātēm pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 EUR.
 • Līdzfinansējuma piešķiršana:
  • pašvaldība vienu reizi gadā pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana. Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne mazāks par diviem mēnešiem;
  • lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Smiltenes novada pašvaldība, pamatojoties pieteikumu izvērtēšanas komisijas sniegto atzinumu;
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves laiks nevar pārsniegt 6 (sešus) mēnešus, bet jānobeidz ne vēlāk kā līdz konkrētā kalendārā gada 30. novembrim.
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves darbu veikšanas laikā Smiltenes novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists veic objekta apsekošanu, par ko tiek sastādīts apsekojuma akts, fiksējot decentralizētās kanalizācijas sistēmas būvdarbu norisi apsekošanas brīdī.

Kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nosaka saistošie noteikumi Nr.13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”


Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste
sallija.lakina [at] smiltenesnovads.lv