Komisijas galvenie uzdevumi

 • Veic bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu.
 • Sniedz atzinumu par pirmsskolas izglītības programmu vai atbilstošāko speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4. klasei, vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei, kā arī par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei pašvaldības izglītības iestādēs reģistrētajiem izglītojamajiem.

Komisijas sastāvs 

 • Komisijas priekšsēdētāja: 
  • Ārija Baumane, logopēde
 • Komisijas locekļi:
  • Kristīne Krūzīte, psiholoģe:
  • Andra Morīte, speciālais pedagogs; 
  • Inese Priedīte, ārste.


Pieteikšanās komisijai

 • Komisija sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības, tās notiek Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novads, LV-4729. 
 • Pieteikšanās notiek elektroniski, sūtot iesniegumu uz  e-pastu: [email protected], norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzīvevietu, izglītības iestādi, klasi, pieteicēja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, papildus pievienojot komisijai iesniedzamos dokumentus. 
 • Komisijai iesniedzamie dokumenti:
  • vecāku iesniegums;
  • izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments;
  • ārsta speciālista (atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam) atzinums par izglītojamā veselības stāvokli;
  • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
  • psihologa atzinums;
  • izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums;
  • sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā;
  • atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildu dokumenti.

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk