Pašvaldība
https://www.smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Facebook-publikacijas-46.png

Jau iepriekš ziņots, ka šogad Smiltenes novadā līdz ar pašvaldību likuma spēkā stāšanos aktualizēts jautājums par iedzīvotāju padomju veidošanu, kuru mērķis būtu nodrošināt kopienu interešu pārstāvību, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību un rīcību kopēja labuma vārdā. Pašvaldība izstrādājusi saistošo noteikumu projektu “Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums” un aicina ikvienu izteikt par to priekšlikumus līdz 2023. gada 10. oktobrim.

Pēc likumdošanas iedzīvotāju padome ir konsultatīva institūcija, kas sastāv no tās darbības teritorijas iedzīvotājiem, kurus viņi paši būs atbalstījuši ar savu balsojumu. Padome, apzinot vietējo iedzīvotāju vajadzības un ierosinājumus, nodrošinās kopienas interešu pārstāvību pašvaldībā un tai būs tiesības sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai Smiltenes novada pašvaldības domē. Padomes sēdēs varēs pieaicināt pagasta pārvaldes vadītāju, domes deputātus, pašvaldības administrācijas nodaļu un iestāžu vadītājus, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju pārstāvjus, kā arī pieprasīt un saņemt no pašvaldības informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu veikšanai.

Smiltenes novada iedzīvotāju padomju nolikumā paredzēta kārtība un termiņš, kādā padomes varētu tikt izveidotas, nosakot, ka par tās locekli varēs kļūt Latvijas vai Eiropas savienības pilsonis no 16 gadu vecuma. Tāpat nolikumā katrai Smiltenes novada administratīvajai teritorijai noteikts iedzīvotāju padomes locekļu skaits, pieteikšanās un locekļu ievēlēšanas kārtība, kā arī citi aspekti.

Interesentiem iespējams iepazīties arī ar informāciju par potenciālo iedzīvotāju padomju darba organizāciju, darbības nodrošinājumu un sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldības domi, kas paredz domes un tās priekšsēdētāja tikšanos ar padomi vismaz vienu reizi gadā, domes pienākumu noteiktā termiņā izskatīt padomes iesniegumus un nosacījumu, ka padomes locekļi ir tiesīgi padomdevēja statusā piedalīties pašvaldības domes un komiteju sēdēs.

Ar iedzīvotāju padomju nolikumu Smiltenes novadā iespējams iepazīties ŠEIT.

Ikviens, kurš vēlas izteikt savus priekšlikumus par Smiltenes novada iedzīvotāju padomju nolikumu, aicināts iesūtīt tos līdz 10.10.2023. uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste