Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gadījumos, kad nepieciešams nocirst Smiltenes novada teritorijā ārpus meža esošus kokus (kuru celma caurmērs ir lielāks nekā 20 cm), kas ir nokaltuši, bīstami vai atrodas būvniecībai paredzētā teritorijā, jāvēršas Smiltenes novada pašvaldībā ar iesniegumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu.

Apstādījumu saglabāšanas komisija pēc iesnieguma saņemšanas izbrauc apskatīt ciršanai paredzētos kokus un pēc tam pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt atbilstošo ciršanas atļauju. Koku ciršanas atļauja ir derīga divus gadu no izsniegšanas brīža.

Patvaļīga koku ciršana Smiltenes novada administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu Pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībā iesniegumu par koku ciršanu. Iesniegumā norāda plānoto cērtamo koku atrašanās vietu zemesgabalā un tam pievieno:

  • dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu (ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks);
  • zemesgabala robežu plāna apliecinātu kopiju;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par koku ciršanu;
  • sertificēta speciālista slēdzienu, kas tiesīgs veikt tehnisko apsekošanu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

Pakalpojuma apstrāde

 

Apstādījumu saglabāšanas komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanu veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu un izvērtē īpašuma piederību apliecinošus dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

Pakalpojuma saņemšana

Koku ciršanas atļauja ir derīga 2 (divus) gadus no tās izsniegšanas dienas (izņemot, ja koku ciršana tiek veikta saistībā ar būvniecību). Ja koku ciršana saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

Atļauju saņem atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Solvita Auziņa

Vides dizaina speciāliste
solvita.auzina [at] smiltenesnovads.lv