Cena
Saskaņā ar aprēķinu
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, pašvaldībā iesniedz saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, pašvaldības nodevas samaksas, kā arī ievērojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņu.

Smiltenes novada Būvvalde, vērtējot reklāmas objekta izvietošanas pieļaujamību izvērtē, vai reklāmas objekts atbilst konkrētās teritorijas apbūves raksturam un mērogam, kā arī vai ir nodrošināta prasību izpilde, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.

Reklāmas devējam tā izvietotā reklāma vai reklāmas objekts jāuztur tehniskā un augstvērtīgā vizuāli estētiskā kārtībā, objektam jābūt piestiprinātam statiski drošā veidā. Ja reklāmas objekta konstrukcijas nav drošas un apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas devējam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu reklāmas izvietošanas atļauju ir nepieciešams iesniegt šādus dokumentus.

 1. Iesniegums.
 2. Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, norādot izmērus un mērogu, reklāmas objektam ar piesaisti zemei).
 3. Papildefektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti).
 4. Apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts.
 5. Noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta.
 6. Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (reklāmas objektam bez piesaistes zemei - Reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma).
 7. Saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (ja objekts izvietots gar ceļu).
 8. Objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna.
 9. Persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu uz transportlīdzekļa, transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) norāda tās valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa.

Pakalpojuma apmaksa

Nodeva pilnā apmērā nomaksājama par īslaicīgo (uz laiku līdz vienam mēnesim) reklāmu vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Pašvaldības sagatavoto rēķinu, kas tiek izsniegts vienlaicīgi ar reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Nodeva nomaksājama ne vēlāk kā vienu dienu pirms reklāmas vai reklāmas objekta vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

Nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Pakalpojuma saņemšana

Reklāmas izvietošanas atļauja tiek izdota atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā);
 • klātienē;
 • pa pastu.

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Brolīte

Iestādes vadītāja
liene.brolite [at] smiltenesnovads.lv

Irita Ļeļeva

Būvinspektora palīdze
irita.leleva [at] smiltenesnovads.lv