Projekti
fg
tghh

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar “Centrs Dardedze” īstenojis apmācības bērnu sociālās aprūpes centru darbiniekiem par pusaudža vecumposmu un bērnu tiesību jautājumiem. Tās organizētas kā daļa no plašāka pasākumu kopuma deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, lai pilnveidotu šo iestāžu pārstāvju zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi.

Kā paredz ministru kabineta noteikumi – līdz 2023. gadam visām ilgstošas aprūpes institūcijām, tajā skaitā bērnu sociālās aprūpes iestādēm, ir jāreorganizē līdzšinējais pakalpojuma veids, tuvinot to ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Šāds pakalpojums paredz bērnu, kuri palikuši bez vecāku gādības, aprūpes organizēšanu nelielās grupās, atbilstoši katra bērna vajadzībām ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un mājoklī, kas līdzinās ģimenes mājoklim.

Šobrīd Vidzemē darbojas divi pašvaldības bērnu sociālās aprūpes centri – Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs un Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli”, kā arī divas nevalstisko organizāciju bērnu aprūpes iestādes – Valmieras SOS bērnu ciemats un Grašu bērnu ciemats Cesvainē.

Lai sniegtu atbalstu šīm iestādēm par iespējamajiem risinājumiem un principiem pārējai uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, projekta “Vidzeme iekļauj” pārstāvji līdz šim īstenojuši vairākas aktivitātes. Veikta šajās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana un sagatavoti individuālie atbalsta plāni, izstrādāti šo iestāžu reorganizācijas plāni, kā arī organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citviet deinstitucionalizācijas projektu ietvaros izveidotiem ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.

Šonedēļ īstenotās apmācības organizētas, balstoties uz aptaujāto Vidzemes bērnu aprūpes iestāžu aktuālajām vajadzībām, ko iepriekš pauduši daļa šo iestāžu vadītāju. Apmācībās gan praktiskā darba, gan semināra formā runāts par pusaudžiem raksturīgām psiholoģiskām iezīmēm, pienākumiem, pozitīva pašvērtējuma un neatkarības veicināšanu, savstarpējo komunikāciju starp pieaugušo un pusaudzi.

Dalībnieki analizēja un vēlāk dalījās tajā, kā viņu pārstāvētajos sociālās aprūpes centros veicina bērnu piesaisti un uzticību, izglītošanu, bērnu savstarpēju draudzību, atbalsta interešu attīstību un realizēšanu, māca vērtības un sociālās prasmes.

Vērtējot aizvadītās apmācības, Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Aurika Zīvere atzīst: “Šobrīd ļoti aktuāli mums ir jautājumi saistīti ar darbu ar pusaudžiem – gan to, kā ikdienā veidot sadarbību, gan to, kā šajā iestādē radīt viņiem māju sajūtu. Apmācībās piedalījās 11 darbinieki, arī tie, kuri ikdienā veic bērnu aprūpes pienākumus. Šādas mācības ir svarīgas, jebkuram no mums ir jābūt informētam par to, kā strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un risināt dažādās problēmsituācijas, ar kurām nākas saskarties. Ikdiena ar bērniem ir dažāda, neviens darbinieks šeit nenāk kā uz darbu ar skaidriem iezīmētiem pienākumiem, jaunu problēmu loku rada tieši mūsdienu piedāvātās iespējas bērniem piekļūt dažādiem informācijas resursiem, kanāliem, sociālajiem tīkliem.

Apmācības bērnu sociālas aprūpes centru speciālistiem notika deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Vairāk

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa
Vidzemes plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste