Statuss:
Īstenošanā
gcuj
 • Projekta nosaukums:
  • Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas” (ELFLA,Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000003)
 • Projekta mērķis:
  • Projekta mērķis ir uzstādīt pontona tiltu un uzlabot pludmales zonu Asuāna uzstādījumā, tādējādi labiekārtojot īpašumu “Jeberlejas” Blomes pagastā. Projekta ietvaros tiks pilnveidota un labiekārtota teritorija, ar mērķi veicināt brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un pievilcību.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
  • Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
 • Projekta aktivitātes:
  • Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
 • Aktivitātes:
  • Tiks uzstādīts pontona tilts, uzlabota pludmales zona Asuāna uzstādījumā īpašumā “Jeberlejas”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā.
 • Projekta ilgums:
  • 02.06.2022. – 30.06.2023.
 • Projekta finansējums:
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 16310,68 EUR
  • Programmas finansējums: 14679,61 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 1631,07 EUR
leader projekta