Projekti
leader projekta

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis sešus Smiltenes novada pašvaldības sagatavotos projekta iesniegumus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta “Variņu teritorijas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000004) mērķis ir labiekārtot un padarīt iedzīvotājiem un viesiem pieejamas pastaigu un atpūtas vietas Variņu ciemā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks atjaunots laukuma segums un uzstādīts soliņs, kā arī izveidots bruģēts celiņš, lai nodrošinātu drošu piekļuvi pašvaldības un izglītības iestādēm, sporta un rotaļu laukumiem. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 22 542.44 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 20 288.20 eiro un pašvaldības finansējums plānots 2 254,24 eiro.

Projekta “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai” (Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000003 mērķis ir iegādāties Multi-fitness staciju un solu, lai veicinātu skolēnu un jauniešu interesi par fiziskajām aktivitātēm, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pievēršanos ielu vingrošanai. Projekta rezultātā tiks dažādotas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinot fizisko un veselību aktivitāšu attīstību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolas skolēnu, pagasta un novada iedzīvotāju vidū. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 7 990.01 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 7 191.01 eiro un pašvaldības finansējums plānots 799.00 eiro.

Projekta “Diska golfa parka “Palsa” paplašināšana” (Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000002) mērķis ir palielināt diska golfa parka “Palsa” laukumu par 6 spēles celiņiem, kas dos iespēju ne tikai uzlabot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, bet arī rīkot augstākā līmeņa sacensības. Diska golfa parks “Palsa” ir iekļauts Latvijas Disku golfa federācijas 2022. gada sacensību kalendārā kā Latvijas Pāru Čempionāta disku golfā rīkotāji, kur piedalīsies augstākā līmeņa spēlētāji. Šāda veida sacensību rīkošana veicinātu Smiltenes novada atpazīstamību Latvijas mērogā. Paplašinot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, tiks popularizēts sporta veids ārpus telpām, kurš ir piemērots visa vecuma un jebkuras fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Tiks apgūtas un sakārtotas līdz šim neizmantotās pagastam piederošas teritorijas. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 621.61 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 3 259.45 eiro un pašvaldības finansējums plānots 362.16 eiro.

Projekta “Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000003) mērķis ir atjaunot punkta Palzmar atrašanās vietas zīmi, popularizēt informāciju par Strūves ģeodēzisko loku un radīt jaunu tūrisma objektu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 32 622.56 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 27 000.00 eiro un pašvaldības finansējums plānots 5622.56 eiro.

Projekta Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas” (Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000003) mērķis ir uzstādīt pontona tiltu un uzlabot pludmales zonu Asuāna uzstādījumā, tādējādi labiekārtojot īpašumu “Jeberlejas” Blomes pagastā. Projekta ietvaros tiks pilnveidota un labiekārtota teritorija, ar mērķi veicināt brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un pievilcību. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 16 310.68 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 14 679.61 eiro un pašvaldības finansējums plānots 1631.07 eiro.

Projekta “Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana” (Nr. 22-09-AL18-A019.2201-000004) mērķis ir Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietas paplašināšana, attīrot daļu krasta zonas no ūdenszālēm, infrastruktūras uzlabošana, uzstādot kāpnes drošai nokļūšanai pie ezera no stāvlaukuma. Kā arī nodrošināt peldvietas pieejamību iedzīvotājiem un pagasta viesiem ar ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem, velotransportu. Papildus teritorija tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, zviļņus un pontonu laipu, uz kuras arī tiks uzstādīts soliņš Drustu ezera ainavas baudīšanai. Tiks uzstādīts arī velosipēdu turētājs, tādejādi veidojot velosipēdistiem pieejamu infrastruktūru. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 19 919.17 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 17 927.25 eiro un pašvaldības finansējums plānots 1991.92 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītājs Edgars Skrastiņš

 

Publicēts: 06.06.2022