elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir palielināt diska golfa parka “Palsa” laukumu par 6 spēles celiņiem, kas dos iespēju ne tikai uzlabot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, bet arī rīkot augstākā līmeņa sacensības. Diska golfa parks “Palsa” ir iekļauts Latvijas Disku golfa federācijas 2022. gada sacensību kalendārā kā Latvijas Pāru Čempionāta disku golfā rīkotāji, kur piedalīsies augstākā līmeņa spēlētāji. Šāda veida sacensību rīkošana veicinātu Smiltenes novada atpazīstamību Latvijas mērogā. Paplašinot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, tiks popularizēts sporta veids ārpus telpām, kurš ir piemērots visa vecuma un jebkuras fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Tiks apgūtas un sakārtotas līdz šim neizmantotās pagastam piederošas teritorijas.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 13.05.2022. – 01.12.2022.
 • Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 3214,22 EUR
  • Programmas finansējums: 2892.80 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 321,42 EUR
 • Projekta objekti: Smiltenes novada speciālā pamatskola (Palsmane)
 • Situācijas apraksts: Smiltenes novada pašvaldība realizētā projekta “Aktīvās atpūtas disku golfa laukuma izveidošana Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē” Nr.18-09-AL10-A019.2203-000003 rezultātā 2018. gadā tika izveidots disku golfa parks “Palsa” ar 9 spēles celiņiem. 2021. gadā tika realizēts NVO projekts “Disku golfa parka PALSA paplašināšana”, kura rezultātā tika vēl papildus uzstādīti spēles celiņi un šobrīd ir jau 13 spēles celiņi, kas ir tikai daļa no PDGA (Profesionālā disku golfa asociācija) standartos noteiktā pilnā disku golfa laukuma. Esošais laukums atrodas uz pašvaldības zemes, to aktīvi uztur un kopj spēlētāju – entuziastu grupa, kura 2021. gadā ir apvienojusies biedrībā “Sporta draugu klubs PALSA”. Biedrība arī pēc laukuma paplašināšanas turpinās tā uzturēšanu un kopšanu. Līdz šim 13 celiņu laukumā vienlaicīgi varēja spēlēt 65 spēlētāji, tas būtiski ierobežoja lielāku pasākumu un sacensību rīkošanu, tieši dalībnieku skaita dēļ. Diska golfa laukums “Palsa” ir vienīgais šāda veida aktīvās atpūtas laukums Smiltenes novada teritorijā. Apsekojot pagasta īpašumā esošas teritorijas, tika atrasta vieta 6 spēles celiņu izvietošanai un laukuma paplašināšanai, kas uzlabotu diska golfa laukuma “Palsa” kvalitāti un piesaistītu vairāk spēlētāju. Papildinot “Palsa” laukumu, ir iespēja rīkot ne tikai zemākā līmeņa bet arī Latvijas un Baltijas valstu mēroga disku golfa sacensības, kurās var piedalīties disku golfa spēlētāji no Latvijas un kaimiņvalstīm. Izvēloties celiņu izvietojumu, tiks padomāts par reljefu, lai pārvietošanās spēles laikā nesagādātu grūtības arī spēlēt gribētājiem senioru vecumā un spēlētājiem ar nelieliem funkcionāliem traucējumiem.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
  • Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
  • Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
palsa
leader projekta