Novada bibliotēku krājumu veido vairāk nekā 97 000 informācijas nesēju vienību – gan grāmatas, gan periodiskie izdevumi, gan CD un DVD. Apmeklētājiem pieejami datori ar interneta pieslēgumu un bezmaksas Wi-Fi, bezmaksas piekļuve dažādām datubāzēm, novadpētniecības krājums, galda spēles, maksas pakalpojumi, kā arī vieta, kur satikties.

Par Smiltenes novada bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs vai tās viesis.

 1. Reģistrējoties bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) un jāaizpilda iesniegums.
 2. Nepilngadīgos lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot personas dokumentu un iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātām personām. Galvojumu var saņemt arī pie bibliotekāra.
 3. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot. Nepilngadīgo lietotāju vārdā to ar savu parakstu apliecina viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību).
 4. Saskaņā ar Bibliotēku likumu bibliotēkas pakalpojums var tikt sniegts dzīvesvietā, ja tas nepieciešams kustību, redzes traucējumu vai cita iemesla dēļ. Lai saņemtu bibliotēkas pakalpojumus dzīvesvietā, nepieciešams aizpildīt iesniegumu elektroniski vai drukātā veidā.
 5. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta lasītāja karte, kas jāuzrāda katrā apmeklējuma reizē. Lasītāja karti aizliegts nodot citai personai. Atkārtota lasītāja kartes izsniegšana ir maksas pakalpojums. Ja nepieciešams atjaunot bērna lasītāja karti, vecākiem jāaizpilda un jāiesniedz bibliotēkai iesniegums.
 6. Reģistrējoties Smiltenes novada bibliotēkā, lietotājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai dokumentus, uz vietas izmantot lasītavu krājumus, kā arī izmantot datorpakalpojumus u.c.
 7. Mainot uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.
 8. Kļūt par bibliotēkas lietotāju var arī attālināti, aizpildot elektronisko veidlapu “Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu pieprasījums”.

Bibliotēkas lietotāja eletroniskais iesniegums 

Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu pieprasījums

 1. Bibliotēka pieņem dāvinājumus saskaņā ar Dāvinājumu bibliotēkas krājumā pieņemšanas politiku.
 2. Dāvinātājam jāaizpilda Dāvinājuma pieņemšanas un piekrišanas apliecinājums.

 

 • Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas.
 • Uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu – tematisko materiālu mapju un jaunāko preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
 • Informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
 • Datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c..
 • WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam.
 • Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes.
 • Tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas.
 • Konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs.
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši u.c. pasākumi.
 • Literatūras, tematiskas u.c. izstādes.
 • Iespēja bez maksas lasīt “Delfi Abonements” saturu bibliotēkas publiskajā datorā vai pieslēdzoties ar bibliotēkas bezvadu internetu savā ierīcē.
 • Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām Latvijas bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā.
 • Galda spēles izsniegšanai uz māju.
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka.
 • Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP.

Lai iegūtu piekļuves datus Valkas, Smiltenes un Strenču bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, 3td e-grāmatu bibliotēkai un vietnei Letonika.lv, aicinām aizpildīt elektronisko veidlapu “Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu pieprasījums”.


Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienības

“Smiltenes novada bibliotēka” un tās apakšstruktūru

maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Maksas pakalpojums*

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar  PVN (EUR)

1.

Kopija, izdruka

 

1.1.

Melnbalta kopija, izdruka

1.1.1.

Formāts A4

1 lpp.

0,19

0,04

0,23

1.1.2.

Formāts A4 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,23

0,05

0,28

1.1.3.

Formāts A3

1 lpp.

0,38

0,08

0,46

1.1.4.

Formāts A3 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,42

0,09

0,51

1.2.

Krāsaina kopija, izdruka

1.2.1.

Formāts A4

1 lpp.

0,33

0,07

0,40

1.2.2.

Formāts A4 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,41

0,09

0,50

1.2.3.

Formāts A3

1 lpp.

0,66

0,14

0,80

1.2.4.

Formāts A3 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,74

0,16

0,90

2.

Skenēšana

1 lp.

0,40

0,08

0,48

3.

Laminēšana

1 lp.

0,43

 

0,52

4.

Iesiešana ar spirāli ar bibliotēkas materiāliem

1 sējums

1,47

 

1,78

5.

Maksa par atkārtotas lasītāja kartes izsniegšanu

1 gabals

2,00

 

 

6.

Plastikāta karte 86x54mm melnbalta, izgatavošana

1 gabals

2,48

 

3,00

*PVN nepiemēro pakalpojumam, ko sniedz no bibliotēkas krājumā esošiem informācijas nesējiem

 

             

 

* Maksas pakalpojumi Smiltenes novada bibliotēkā un tās apakšstruktūrās tiek piedāvāti atbilstoši katras bibliotēkas tehniskajām iespējām. Par konkrētajā bibliotēkā pieejamiem maksas pakalpojumiem lūgums jautāt bibliotēkas darbiniekam.