Kontakti

varinupsk [at] smiltenesnovads.lv
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Taiga Kalniņa

Direktore
varinupsk [at] smiltenesnovads.lv

Ineta Mazjāne

Direktores vietniece
varinupsk [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Variņu pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta un tās padotībā esoša iestāde pirmsskolas un pamatizglītības programmu īstenošanai. 

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatskolā mācās 56 izglītojamie, 27 bērni apgūst pirmsskolas izglītību.  
 • Vēstures fakti 
  • Pirms vairāk kā 160 gadiem, pie tagadējām Tiltleju mājām, Ūdrupes-Palsmanes ceļa malā, sākās pirmā vietējo zemnieku bērnu apmācība. Vēlākos gados skola darbojās Ķempēs, nelielā koka ēkā, kas vēlākos gados kalpoja kā skolas internāts un ēdnīca.
  • Ar 1876. gadu skola darbojas kā Ķempu I pakāpes pamatskola.
  • 1878. gadā tiek uzcelta jauna mūra ēka, aktīvi piedaloties vietējiem zemniekiem.
  • 1974. gada 20. jūlijā tiek likts pamatakmens jaunai skolas ēkai, kura nodota ekspluatācijā 1976. gada 30. decembrī.
  • No 1979.-1984. gadam skolā darbojas vidusskolas neklātienes konsultpunkts, kurā mācījās vairāk nekā 50 skolēni. 11. klasi absolvējuši 34 skolēni.
  • 1992. gada 27. novembrī atjaunots Ķempu skolas nosaukums. Ar 2006. gada 8. novembri skolas nosaukums – Variņu pamatskola.
 • Misija, vīzija, vērtības
  • Misija – veidot kultūrizglītības vidi, spēju un talantu attīstībai, radot konkurētspējīgu personību, radīt topošo radošo personību izaugsmes centru kā garantiju Variņu nākotnei – radošai un stiprai kultūras kopienai.
  • Vīzija – radoša, tradīcijām bagāta, kvalitatīvas izglītības, konkurētspējīga un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības iestāde.
 • Vērtības
  • Mērķtiecība, sadarbība, atbildība, cieņa, drošība, patriotisms.
 • Lepojamies 
  • Variņu pamatskolas absolventu augstie mācību un sabiedrisko aktivitāšu sasniegumi turpmākajās mācību iestādēs.
  • Variņu pamatskolas skolēnu sasniegumi novada rīkotajos konkursos un olimpiādēs.
   Iestāde sekmīgi nodrošina iekļaujošo izglītības programmu un atbalstu skolēniem ar mācību traucējumiem.
  • Iestādei notiek cieša sadarbība ar Skolas padomi. Tās locekļi aktīvi iesaistās skolas iekšējās dzīves, mikroklimata un sabiedrisko aktivitāšu uzlabošanā un nodrošināšanā.
  • Notiek aktīvs darbs skolēnu sociālo vajadzību un dzīves līmeņa atvieglošanas jomā. Rit aktīva sadarbība ar šo audzēkņu ģimenēm.
   Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu materiāltehnisko resursu klāsts.
 • Skola lepojas ar daudzveidīgajām tradīcijām un svētkiem:
  • Zinību dienu,
  • Miķeļdienas tirdziņu,
  • Mārtiņdienu,
  • Lāčplēša dienas lāpu gājienu,
  • Lāčplēša kausa cīņu,
  • Latvijas dzimšanas dienas pasākumiem,
  • Ziemassvētkiem,
  • Barikāžu atceres dienu,
  • Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu,
  • Baltā galdauta svētkiem,
  • Mātes dienu,
  • Pērļu svētkiem, kad notiek skolas sekmīgāko un aktīvāko skolēnu sumināšana u.c.
 • Kopīgi sadarbojoties skolotājiem, klašu audzinātājiem un izglītojamo pašpārvaldei, skolā tiek organizēti izglītojoši, audzinoši un izklaidējoši pasākumi: karjeras nedēļa, tematiskas pēcpusdienas, erudīcijas konkursi, radošās darbnīcas, krāsu un stila nedēļa, sporta sacensības u.c.

Skolas himna "Manas mājas"

/Z.Bekmaņa vārdi, A.Siliņa mūzika/

Manas mājas ir te, te, kur lielceļi baltie
Te, kur pakalnos kāpj bērza augumi staltie.
Manas Mājas ir te – baltos pīpeņu laukos,
Te, kur rudzu lauks put, linu dvielī es slaukos.

Manas mājas ir te, senču sviedri, kur lieti,
Kur pret debesīm sen ozolsargi slieti.
Manas mājas ir te, un tās paliks te mūžos,
Kamēr saule un vējš mežu stabulēs žūžos.

 • Pirmsskolas izglītības programma.
 • Pamattizglītības programma.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 • Sākumskolas izglītojamajiem ir iespēja mācīties pagarinātās dienas grupā.
 • Tiek nodrošināts transports uz Smiltenes Mūzikas skolu, Smiltenes Mākslas skolu un Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
 • Skola nodrošina  individuālo darbu ar  izglītojamajiem un vairākus interešu izglītības pulciņus:
  • robotikas pulciņš 1.-6. klasei;
  • koris;
  • lasīšanas pulciņš sākumskolas bērniem;
  • mazpulki;
  • angļu valodas pulciņš pirmsskolas bērniem.
Vārds, uzvārds Amats 
Taiga Kalniņa Direktore, fizikas un sākumskolas skolotāja
Ineta Mazjāne Direktores vietniece, bioloģijas, ģeogrāfijas un  dabaszinību skolotāja 
Laila Stīpniece Lietvede, pirmsskolas metodiķe un matemātikas skolotāja
Māra Lāce Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas, vēstures skolotāja
Ilona Būda Latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un vēstures skolotāja
Agita Birkenšteina Angļu valodas skolotāja 
Ārija Romanovska Dizains un tehnoloģijas 
Linda Kauliņa Vizuālās mākslas skolotāja
Zinta Kokare Mūzikas skolotāja 
Dzintars Ziediņš Sporta un veselības skolotāja
Laura Gerasimoviča Sākumskolas un mūzika skolotāja, logopēde
Ilva Medne Sākumskolas un matemātikas skolotāja
Ilze Miķelsone Sākumskolas un angļu valodas skolotāja
Ilze Āboltiņa Ķīmijas un sociālo zinību skolotāja 
Inga Vesmane Datorikas un pirmsskolas skolotāja
Vija Zvirgzdiņa Psiholoģe
Rota Loseva Pirmsskolas skolotāja
Egija Kalniņa Pirmsskolas skolotāja
Baiba Sniedzāne Pirmsskolas skolotāja
Laima Ābrāma Pirmsskolas skolotāja palīgs
Ingrīda Rozenovska Pirmsskolas skolotāja palīgs
Irēna Kaša Tehniskā darbiniece
Maija Beitika Tehniskā darbiniece
Līga Kauliņa Tehniskā darbiniece
Marija Krūmiņa Sporta zāles pārzine
Sandra Saliņa Pavāre
Aiga Miezīte Pavāra palīgs
Uldis Blīgzna Remontstrādnieks
 • Skola regulāri sadarbojas ar Variņu pagasta pārvaldi, novada Izglītības pārvaldes, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas un tiesībsargājošo institūciju speciālistiem. Skola sadarbojas ar Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
 • Notiek pieredzes apmaiņa kursos ar Smiltenes novada izglītības iestādēm.
 • Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību tiek finansēta skolēnu nokļūšana uz profesionālās ievirzes interešu izglītības iestādēm – Mūzikas un Mākslas skolām Smiltenē. Izveidojusies laba sadarbība ar Variņu tautas namu, Variņu pagasta bibliotēku un SIA „ZAAO”.
 • Sadarbībā ar  Valsts policijas darbiniekiem skolā notiek izglītojamo teorētiskās nodarbības par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.