Kontakti

palsmanespii [at] smiltenesnovads.lv
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Birute Mežale

Izglītības iestādes vadītāja
palsmanespii [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota un padotībā esoša izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

 • Iestādes darbības mērķi ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
  • mērķtiecīgi sekmēt izglītojamā vispusīgu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei sabiedrībā. 
 • Iestāde uzņem izglītojamos vecumā no 1,5 gadiem (nepieciešamības gadījumā arī jaunākus).
 • Darbojas 4 dienas grupas  un viena pagarinātā diennakts grupa "Pūcēni”.
 • 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītību apgūst 77 izglītojamie. 
 • Vēstures fakti
  • 1967. gada oktobrī Palsmanes ciema izpildvara pieņem lēmumu atvērt bērnudārzu Palsmanē, kurš tolaik Valkas rajona lauku teritorijā ir pirmais valsts bērnudārzs. 1981. gadā vecgada vakarā, ugunsgrēka rezultātā bērnudārzs tiek pārcelts uz Palsmanes astoņgadīgās skolas ēku. 1980. gadu beigās uzsāk būvēt jaunu bērnudārza ēku. 1990. gada decembra nogalē nodod ekspluatācijā. 2000. gadā bērnudārzu pārdēvē par pirmsskolas izglītības iestādi. 2012.-2013. gadā tiek veikta pirmsskolas izglītības iestādes renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, kura rezultātā ir sakārtota iestādes siltināšana, ugunsdrošība un ventilācija.
  • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde atrodas skaistā lauku teritorijā, Palsmanes pagasta centrā ar ērtu satiksmi un vieglu nokļūšanu. Netālu no iestādes ir mežiņš, kurš ir izkopts un pielāgots gan pastaigām, gan dabas nodarbībām, gan fiziskām aktivitātēm. Katrā gadalaikā šī teritorija piedāvā dažādus vērojumus un izpētes darbus bērniem, kā arī priecē ar ziedošajiem rododendriem un pašu bērnu iestādītajiem kokiem. Iestādei ir sava saimnieciskā zona ar ābelēm, ogu krūmiem un siltumnīcu, kā arī  teritorija sporta nodarbībām un rotaļlaukumi katrai grupai.
 • Misija, vīzija
  • Misija ir savstarpēji sadarbojoties, veidot pedagoģiski un psiholoģiski pozitīvu, labvēlīgu un drošu vidi, kura palīdz nodrošināt ikviena labsajūtu un motivē viņa interesi, iniciatīvu, patstāvību un atbildību.
  • Vīzija  – bērns, kurš izaug par aktīvu, radošu personību un  sasniedz savus labākos  individuālos attīstības  rezultātus pirmsskolas posmā.
 • Lepojamies
  • Lepojamies, ka esam profesionāla atbalsta komanda mūsu iestādes bērniem un viņu vecākiem.

Mūsu iestādes moto: “Radi savu pasauli! Radi savu mazo. Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem,  no dzejoļu rindām un keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai. Un ,ja tevi atrod ciemiņš, lai tu vari to pacienāt. Lai aizejot viņš paņem līdz kauliņu no tava dārza. Tas nav maz! „ /I.Ziedonis/

Iestādei ir teritorija pastaigām un aktivitātēm blakus mežiņā, kurā ar darbinieku, vecāku un pašvaldības atbalstu ir ierīkota drupinātā asfalta taka, ugunskura vieta, iestādīta sava Ziemassvētku eglīte.

Pirmsskolas izglītības grupās organizējām dažādus pasākumus un svinam svētkus:

 • Zinību diena 1. septembrī,
 • Miķeļdiena,
 • Rudens svētki,
 • Mārtiņdiena,
 • Lāčplēša diena,
 • Latvijas dzimšanas diena,
 • Ziemassvētki,
 • Veselības nedēļa,
 • Meteņi,
 • Lieldienas,
 • Mātes diena,
 • Izlaidumi,
 • Līgo svētki.
 • Pirmsskolas izglītībaprogramma.
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem.
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
 • Logopēda un ABA speciālista nodarbības bērniem ar speciālajām vajadzībām.
 • Angļu valodas nodarbības.
 • Peldētapmācība Priekuļu baseinā bērniem no 5 gadu vecuma 2 reizes mēnesī.
 • Vokālais ansamblis ”Palsiņas”.
 • Logoritmika.
 • Robotika.
 • Džimbas nodarbības.
Vārds, uzvārds Amats
Alise Rozniece Pirmsskolas skolotāja un metodiķe
Aiga Eimane Pirmsskolas  un sporta skolotāja
Vizbulīte Kauliņa Pirmsskolas skolotāja
Laura Līdaciņa Pirmsskolas un mūzikas skolotāja
Rūta Šulca Pirmsskolas skolotāja
Mērija Zirģele Pirmsskolas skolotāja
Linda Ozola Pirmsskolas skolotāja
Linda Kantore Mūzikas, vokālā ansambļa ”Palsiņas” un angļu valodas skolotāja
Lāsma Raudiņa Pirmsskolas skolotāja
Andra Morīte Logopēde
Inga Švēde Montesori un ABA terapijas skolotāja
Dace Skorenko Pirmsskolas skolotāja

Visu gadu iestāde aktīvi iesaistās dažādos konkursos un pasākumos. Īpaši atsaucīgi esam ZAAO organizētajos konkursos un dažādos ar sportu saistītos projektos. Tā veidojot pozitīvu attieksmi aktivitātēm dabā un vides izglītībā. Gada griezumā esam piedalījušies:

 • ZAAO pārstrādājamo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu darīt”;
 • “Venden “ūdens dienas  zīmējumu konkurss;
 • "Latvijas dzimšanas diena" zīmējumu konkurss;
 • Eiropas skolu sporta diena /ESSD/;
 • Latvijas veselības sporta nedēļa;
 • Olimpiskā diena;
 • Eiropas jūdzes PII: “Krāj jūdzes!”;
 • Iestāde piedalās programmā “Piens un augļi skolai”;
 • Regulāri atbalstam labdarības pasākumus. 
Bērni iepazīst profesijas
Palsmanes_PII_2
Palsmanes_PII