Kontakti

grundzalespsk [at] smiltenesnovads.lv
Grundzāles pamatskola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Zane Bērziņa

Direktore
grundzalespsk [at] smiltenesnovads.lv

Baiba Kovala

Direktores vietniece
grundzalespsk [at] smiltenesnovads.lv

Nora Zariņa

Sekretāre
grundzalespsk [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Ozoliņa

Saimniecības pārzine
grundzalespsk [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Grundzāles pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta un tās padotībā esoša iestāde, kas īsteno pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmas.

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatskolā mācās 110 izglītojamie, 46 bērni apgūst pirmsskolas izglītību. 

“Mana skola ceļa malā ir kā ceļš, kur satek kopā daudzas mazas takas,” skan skolotājas D. Purvlīces skolas himnas vārdi.

 • Vidzemes šosejas tuvumā, 132. kilometrā, Smiltenes novada austrumu daļā atrodas Grundzāles pamatskola Tilta ielā 6.
 • Pamatskolas ēka celta 1965. gada rudenī un  2012. gadā piedzīvojusi ēkas renovāciju. Vēstures fakti liecina, ka skolas aizsākumi datēti ar 1840. – 1860. gadu, kad notikusi bērnu apmācība mājās, kur kāds lasītpratējs pulcinājis bērnus vienkopus, Bierņu mājās pie Krūmiņu vectēva.
 • Grundzāles pamatskola ir mūsdienīga, dinamiska, patriotiska, uz līdzdalību vērsta izglītības iestāde, kurā ir iespējas radošas personības izaugsmei. Tajā skolo godīgu, pieklājīgu un radošu skolnieku, kurš izprot pašvadītas mācīšanas priekšrocības, prot izmantot tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai, spēj pieņemt dažādo un ir gatavs sadarbībai.
 • Skolas misija, vīzija
  • Misija –  kvalitatīvas izglītības pieejamība izglītojamajiem, lai mūsdienīgā mācību procesā veidotos par radošām, pozitīvām un sociāli atbildīgām personām.
  • Vīzija par izglītojamo – Grundzāles pamatskolas skolēns ir godīgs, pieklājīgs un radošs. Viņš izprot pašvadītas mācīšanas priekšrocības, prot izmantot tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai, spēj pieņemt dažādo un ir gatavs sadarbībai.
 • Zinību diena – jau vairākus gadus ir izveidojusies tradīcija mācību gadu sākt pagasta estrādē, kur pēc svinīga pasākuma visi dodas svētku gājienā uz skolu.
 • Skolotāju diena – 9. klases skolēni šajā dienā vada stundas, kā arī organizē apsveikumu skolotājiem.
 • 5. klases “Iesvētības”- parasti notiek nedēļu pirms rudens brīvlaika, kad 9.klašu skolēni sagatavo dažādus atjautīgus un asprātīgus uzdevumus 5. klasei, lai uzņemtu viņus “otrajā stāvā”, jo skolā sākumskolas skolēnu klases atrodas pirmajā stāvā, bet vecāko klašu skolēnu – otrajā stāvā.
 • Rudens pasākums sākumskolai- vecāko klašu skolēni, pašpārvaldes dalībnieki,  organizē rudens pasākumu jaunāko klašu skolēniem. Tas parasti ir konkursa veidā, kad startē jauktu klašu komandas. Konkursā ir gan sportiskas stafetes, gan radoši uzdevumi, gan arī zināšanu pārbaude.
 • Lāčplēša diena – jau vairākus gadus pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem veido svecīšu “Gaismas ceļu” no skolas līdz Grundzāles pagasta “Piemiņas akmenim”.
 • 18. novembris – šos nozīmīgos svētkus vienmēr skolā atzīmē dažādi – ir bijuši gan kopīgi koncerti ar pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, ir bijuši arī konkursi skolā, kurus organizē gan pašpārvalde, gan skolotāji.
 • Ziemassvētki –  sekojot tradīcijām, pagasta kultūras namā notiek teatrāls uzvedums, kurā piedalās visi skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.  Pirms svētkiem tiek ceptas piparkūkas un gatavoti apsveikumi visiem pagasta senioriem, kurus klātienē sveic Ziemassvētku laikā. Jau vairākus gadus Skolas padome organizē Adventes vainagu meistarklasi vecākiem kopā ar bērniem, kad tiek gatavoti rotājumi gan klašu telpām, gan skolas kopējam noformējumam.
 • Tirdziņi – trīs reizes gadā- septembra beigās, Ziemassvētku laikā un Lieldienās – skolā notiek tirdziņš, kurā skolēni pārdod savu gatavoto produkciju.
 • Mīlestības diena – jau pirms 14. februāra, katra klase un skolotāju kolektīvs izlozē, kuru citu klasi apsveiks Valentīndienas svētkos.  Kā to darīs, tas ir katra kolektīva ziņā.
 • Supermeitene un superpuika – skolēnu pašpārvalde organizē konkursu 1.-4.klašu skolēniem. Dalībniekiem jāpiesakās iepriekš, jāsagatavo jebkāds priekšnesums. Konkursā parasti ir dažādi uzdevumi. Ir arī ātrie uzdevumi līdzjutējiem.
 • Pavasara koncerts – koncerts, kurā uzstājas gan dejotāji, gan dziedātāji, gan arī dažādu konkursu uzvarētāji. Tas notiek vai nu Mātes dienā, vai mācību gada noslēgumā un tajā tiek parādīts viss labākais, kas mācību gadā ir noticis.
 • 9. klases pēdējais zvans – maijā, brīdi pirms eksāmeniem, 9.klase pasaka paldies skolai, skolotājiem un skolas biedriem. 8.klases skolēni ir tie, kas šos svētku organizē, izdomājot apsveikumu topošajiem absolventiem, kā arī īpaši izdekorējot skolu un 9.klases telpu.
 • Mācību gada noslēgums – skolas tradīcija ir, ka šajā dienā visi skolas skolēni veido jauktu klašu komandas un veic nelielu pārgājienu pagasta centra teritorijā, ceļa izpildot dažādus uzdevumus. Nereti komandām pievienojas arī vecāki. Pēcpusdienā visi pulcējas, lai atskatītos uz paveikto, sveiktu dažādu konkursu un olimpiāžu vai sacensību dalībniekus un uzvarētājus.
 • 9. klases izlaidums – notiek jūnijā, kad saņemti eksāmenu rezultāti, pagasta kultūras namā. Līdzīgi, kā mācību gadu uzsākot, tā arī izlaidums sākas ar absolventu un skolotāju kopīgu gājienu no skolas, sekojot skolas karogam. Svinīgajā sarīkojumā ne tikai saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu, bet arī visi kopā dzied skolas dziesmu, absolventi pateicas skolotājiem, vecākiem. Tiek nolasīti īpaši pateicības vārdi katram absolventam no skolotājiem.

 

Skolas himna

/skolotājas D. Purvlīces vārdi un mūzika/

Mana skola ceļa malā ir kā ceļš,
Kur satek kopā daudzas mazas takas,
Es nācu šurp, tu nāc, tu arī nāksi
Kā slāpstošs ceļinieks pie spirdzinošas akas.

Tas ir ceļš, pa kuru mēs atnākam,
Lai mācītos sevi par cilvēku saukt.
Tas ir ceļš, tas ir saulainais skolas ceļš,
Pa kuru līdz lielajam dzīves ceļam traukt.

 • Pirmsskolas izglītības programma.
 • Pamattizglītības programma.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos interešu pulciņos:

 • 1.-2. klašu Tautas deju kolektīvs;
 • 3.-4. klašu Tautas deju kolektīvs;
 • 5.-7. klašu Tautas deju kolektīvs;
 • 1.-4. klašu koris;
 • 4.-5. klašu ansamblis;
 • 2.-6. klašu robotikas pulciņš;
 • 5.-9. klašu Jaunsargi;
 • 1.-9. klase mākslas pulciņš “Radi rotājot”.

Grundzāles Kultūras nama jauniešu deju kolektīvā “Rieda” piedalās skolas skolēni no 7.-9. klasēm.

Vārds, uzvārds

Amats

Āboliņa Inese

Krievu valoda 4.-9.klasei, matemātika 5., 6. klasei, 9. klases audzinātāja, speciālās izglītības pedagogs

Andersone Anda

Sociālās zinības 6. – 9. klasei, sākumskolas skolotāja 2. klasei

Bērziņa Zane

Direktore

Bormane Dzintra

Matemātika 7.-9. klasei

Broma Ina

Latviešu valoda 5., 6.klasei, angļu valoda 1.-3.klasei, 7. klases audzinātāja

Broms Einārs

Dizains un tehnoloģijas

Eimane Irita

Datorika, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture

Harkina Ilva

Dabaszinības 6.klasei, sākumskolas skolotāja 3. klasei, direktora vietniece izglītības jomā

Jaunbauere Antra

Bioloģija, ķīmija 8.-9.klasei

Kalniņa Dace

Latviešu valodas un literatūras, un teātra mākslas skolotāja 7.-9. klasēm, 8. klases audzinātāja, bibliotekāre, starptautisko projektu koordinatore

Kovala Baiba

Angļu valoda 4.-9. klasēm, 6. klases audzinātāja, direktora vietniece audzināšanas darbā

Lapsa Liāna

Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

Latvers Mārtiņš

Fizika, inženierzinības

Matule Dace

Dabaszinības 4., 5. klasei, bioloģija 7.klasei

Melbārde Jana

Sākumskolas skolotāja 1. klasei

Purvlīce Dace

Mūzika

Stabiņš Māris

Sports un veselība, 4. klases audzinātājs

Gundega Vēriņa

Latviešu valoda, matemātika 4. klasei,  sociālās zinības un vēsture 4., 5. klasei, 5. klases audzinātāja

Ozola Irita

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Karazieja Daniela 

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Ķestere Aiga

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Reķe Rasa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Sausiņa Kristīne

Pirmsskolas izglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības metodiķe

Tirne Arita

Pirmsskolas izglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības metodiķe

Linda Lukjanoviča

Pirmsskolas izglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības metodiķe

Vīksniņa Skaidrīte

Logopēde

 • Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu īstenošanai” projekts “Labbūtības ceļa karte skolā.” Projekta mērķis – izglītot skolēnus, kā atpazīt mobingu un bulingu un kā rīkoties, lai to novērstu. Nodrošināt pozitīvu saskarsmi klases kolektīvā.
 • Dalība Junior Achievement Latvija (JAL) organizētajā konkursā skolēnu radošuma un finanšu pratības attīstīšanai “Mana vārdnīciņa”. Vārdnīcas tika sagatavotas sadarbībā ar vecākiem un/vai vecvecākiem. No iesniegtajiem 328 darbiem (3.-4.klašu grupā), Grundzāles pamatskolas 4.klases skolēni ieguva 2.vietu un 3.vietu. Laureātiem gandarījumu sniedza ne vien godalgotā vieta, bet iespēja noslēguma ceremonija būt kopa ar vecākiem un vecvecākiem.
 •  Sadarbībā ar biedrību “Grundzāles skolai” realizēts projekts “Grundzāles skolas Zaļā klase”. Skola ieguvusi estētisku āra vides objektu- lapeni, kurā iespējams realizēt mācību stundas vai citas aktivitātes.
 • Skolā 2022.-2024.g. tiek realizēti vairāki starptautiskie projekti:
 • “Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa”. 2022. Tā mērķis ir palielināt jauniešu izpratni par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, izstrādājot novatorisku mācību pieeju izaicinājumu identificēšanā un problēmu risināšanā IAM jomā un iesaistoties dažādu vietējo vides un sociālo jautājumu risināšanā. Projektā paredzēts izstrādāt e-grāmatu, tīmekļa lietojumprogrammu, rīcības plānus un organizēt starptautiskās apmācības Spānijā. https://localsuperheroes.eu/
 • “Lauku saimniecību kā ekoloģiskas un pedagoģiskas vides izmantošana – spēlē balstīta STEAM priekšmetu mācīšanās pieeja” (“No skolas uz lauku saimniecību”). Mērķi ir veicināt vides izglītību, izmantojot praktiskas aktivitātes, lai iesaistītu skolēnus vietējā sabiedrības mantojuma, kultūras, ekoloģijā iepazīšanā. Kā arī palielināt skolēnu līdzdalību reālajā vidē balstītās mācību aktivitātēs, lai iegūtu videi draudzīgu uzvedību, morālās vērtības, sadarbību, emocionālo briedumu, pašdisciplīnu, dizaina domāšanu un demokrātisko procesu izpratni. https://schooltofarm.com/
 • Erasmus+ programmas skolotāju tālākizglītības projekts “Uzpildies, lai piepildītu!” (2022.-2023.) Tā mērķis ir uzpildīt skolotāju bagāžu ar dažādiem rīkiem un idejām, kā izmantot IKT, mācoties ārpus klases telpām, un apgūt koučinga pamatprasmes, lai nodrošinātu pozitīvu mikroklimatu klasē, attīstītu prasmi pieņemt lēmumus un sasniegt saviem resursiem atbilstošus mērķus. 2 pedagogi jau augustā bija Horvātijā un ir apguvuši jaunas metodes darbam ārpus klases telpām. Nedēļu pirms rudens brīvlaika 2 skolotāji devās uz Somiju, lai apgūtu koučinga pamatprasmes.
 • Nordplus programmas klašu mobilitātes projekts “Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas?” (“Can I stop climate change?”) Mērķis – iepazīt partnervalstu skolu ikdienas dzīvi, liekot uzsvaru uz aktivitātēm, kas saistītas ar klimata pārmaiņu apzināšanu, novērošanu un savu iespēju robežās ietekmēšanu.
 • Grundzāles pamatskolā no 2018.līdz 2021.gadam tika realizēti 3 starptautiskie projekti.
 • “Ķēdes reakcija”  Mērķis: veicināt velosipēda un riteņbraukšanas kā veselīga, ekoloģiska un atraktīva līdzekļa izmantošanu dažādu mācību priekšmetu satura apguvē, piem., dabaszinātnēs, matemātikā, vizuālajā mākslā, valodās u.c. Paredzētais skolēnu vecumposms: 7-16 gadi.
 • “Min pedāļus, lai labāk mācītos!” Mērķis: integrēt Vācijas skolā aprobētas, īsas vingrinājumu pauzes uz velotrenažiera klasē paralēli ierastajam mācību procesam, lai motivētu mācībām skolēnus, kuri ir zaudējuši koncentrāciju. Velotrenažieris ir aprīkots ar programmu, kura ļauj planšetē piedzīvot braucienu pa dažāda veida apvidiem un valstīm, tā iepazīstot to kultūru, dabu un ģeogrāfiju. Velo trenažieri Vācijā ir gandrīz katrā klasē, kas palīdz tikt galā gan ar emocijām, gan rada smadzenēs tādu vielu, kas palīdz domāšanas procesā. No Vācijas skolas ir vairākas idejas, kā palīdzēt skolēniem tikt galā ar emociju pašregulāciju. Projektā iesaistīti 10 – 16 gadu veci skolēni, it īpaši skolēni ar dažāda veida uzvedības traucējumiem.
 • “Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21.gs.?” Projekta mērķis: izpētīt, vai, izmantojot mācību procesā transdisciplināras metodes, mainās skolēnu zināšanas, prasmes un attieksme pret mācīšanos, t.i., vai, apgūstot vienu tematu no dažādu mācību priekšmetu skata punkta, skolēni mācās ar lielāku mācību motivāciju, iegūst noturīgākas un plašākas, dzīvei noderīgākas zināšanas un prasmes. Projekta ideja balstīta H.Gārdnera daudzpusīgā intelekta teorijā.
 • Biedrība “Grundzāles skolai” dibināta 19.12.2019. ar mērķi pārstāvēt Grundzāles pamatskolas un pirmsskolas skolēnus un skolotājus, aizstāvēt viņu tiesības un intereses un veicināt skolas izaugsmi un attīstību, kā arī dažādu projektu realizāciju. Viens no biedrības mērķiem ir palīdzēt Grundzāles pamatskolas skolēniem būt kā vienotai komandai, būt draudzīgiem un saliedētiem, kopā darīt un radīt.
 • Šajā biedrībā pulcējušies vecāki un skolas pārstāvji, kuri ir sabiedriski aktīvi, ir ieinteresēti skolas pastāvēšanā un attīstībā.
 • Biedrības darbībai var sekot līdzi facebook kontā https://www.facebook.com/grundzalesskolai 
 • Biedrības rekvizīti: “Grundzāles skolai”, reģ.nr.40008293814, bankas konts LV68UNLA0055001723632
 • Biedrība 2021./22.m.g. realizēja JIP “Ikviens ir vērtība”. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu, īpaši to, kuriem ir risks pārtraukt mācības dažādu iemeslu dēļ, motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ne tikai skolas ikdienas dzīvē, bet arī ārpusskolas kontaktu veidošanā un savu interešu noskaidrošanā, turpinot gan iepriekšējā mācību gadā īstenotos JIP “Es esmu savējais” pasākumus – katras klases saliedēšanu; gan arī piedāvājot individuālas koučinga nodarbības 7.-9.klases PMP riska skolēniem. Projekta finansējuma avots ir ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
 • Biedrība 2020./21.m.g. realizēja jaunatnes iniciatīvu projektu “Es esmu savējais”. Tā mērķis ir palielināt Grundzāles pamatskolas 5.-9.klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo mācību motivāciju un veicināt viņu aktīvu līdzdalību skolas ikdienas dzīvē un jauniešu aktivitātēs, īstenojot katras klases saliedēšanas pasākumus profesionālu izaugsmes treneru vadībā (biedrība “Atklāj-Sevi.lv”).
 • Ikvienam un it īpaši PMP riska grupas izglītojamajiem būs iespēja izdzīvot sajūtu – es esmu savējais, par mani vienmēr kāds iestāsies, palīdzēs brīdī, kad trūkst motivācijas, kāds pavilks, kāds pastums un pados roku, lai, kopīgi konkrētās klases beigšanu vai devītās klases izlaidumu svinot, neviens nebūtu ceļā pazaudēts.
Grundzales_berni_dodas_uz_lauku_saimniecibam
Grundzales pamaatskolas viesošanās Turcijā