Statuss:
Noslēdzies
fgnh
 • Projekta nosaukums: 
  • Projekta Nr. LVIII-057 “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai/ Cultural and historical heritage: an opportunity for the development of tourism services”.
  • Projekta saīsinātais nosaukums: ZE RUNRARO
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Bauskas novada pašvaldība (LV, vadošais partneris), Smiltenes novada pašvaldība (LV), Zemgales plānošanas reģions (LV).
 • Projekta mērķis: Stiprināt projekta RUNRARO rezultātus un aktivitātes, veicināt tūrisma objektu atpazīstamību. Projekta partneriem savstarpēji sadarbojoties, uzlabot Bauskas un Smiltenes novada pašvaldību pievilcība kultūras tūrisma jomā, stimulēt aktīvu un efektīvāku esošo resursu izmantošanu, kultūras un vēsturisko mantojumu, vietējo sabiedrību un uzņēmējdarbību.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 16.04.2023. – 15.11.2023. (7 mēneši)
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās projekta izmaksas ir 130 227,05 EUR, no tām 90% Programmas finansējums jeb 117 204,35 EUR. Smiltenes novada pašvaldības kā projekta partnera finansējums ir 40 700,00 EUR, no tā 90% jeb 36 630,00 EUR ir Programmas finansējums un 10% jeb 4070,00 EUR ir Smiltenes pašvaldības līdzfinansējums.
 • Projekta aktivitātes:
  • aprīkojuma iegāde Mežotnes baznīcai un Raunas viduslaiku pilij;
  • jaunu tūrisma produktu izveide – digitālā ekspozīcija “Mežotnes pilskalna dārgumi un arheoloģisko senlietu izstādes izveide Raunas viduslaiku pilī;
  • 2 jaunu kultūras tūrisma pasākumu organizēšana,
  • apmācības par interaktīvu ekspozīciju izveidi,
  • pieredzes apmaiņa tūrisma jomu speciālistiem.
 • Projekta teritorija: Smiltenes novads, Bauskas novads, Zemgales reģions
 • Projekta vadītāji: 
 • Publicitāte:

Īstenotas projekta “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” aktivitātes

Tiešsaistes apmācības “Tūrisma un kultūrvēsturisko objektu interaktīvās ekspozīcijas”

Uzsākta projekta ZE RUNRARO īstenošana, 30.06.2023.

Projekts ZE RUNRARO tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.