Statuss:
Noslēdzies
ape
 • Projekta nosaukums: „Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte”, Nr. 23-00-S0ZF01-000007 
 • Programma: Zivju fonds – Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātnisko pētījumos zivsaimniecībā.
 • Projekta mērķis: Veikt Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēti aptuveni 15 km garā posmā no valsts robežas līdz Grūbes HES aizsprostam, lai izstrādātu ieteikumus taimiņa, strauta foreles atražošanās sekmju un populācijas stāvokļa uzlabošanai Vaidavas upē.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai: 
  • Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi
  • Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu
 • Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros, sadarbībā ar kompetentu pētniecisku institūciju, ir paredzēts veikt Vaidavas lejteces izpēti, kurā Vaidavas lejteces posmā no robežas līdz Grūbes HES aizsprostam tiks novērtēta upes piemērotība taimiņa, strauta foreles nārstam, šīs sugas populācijas stāvoklis, kā arī tā uzlabošanas iespējas. Projekta rezultāti iespēju robežās tiks izmantoti turpmākajā Vaidavas lejteces apsaimniekošanas plānošanā un īstenošanā.
 • Aktivitātes:
  • Upes un piemērotības taimiņa, strauta foreles nārstam novērtēšana;
  • Upes zivju faunas un faktisko taimiņa, strauta foreles dabiskās atražošanās sekmju novērtēšana;
  • Ieteikumu taimiņa, strauta foreles atražošanās sekmju un populācijas stāvokļa uzlabošanai sagatavošana;
  • Informatīva semināra par izpētē iegūtajiem datiem un iespējamo turpmāko rīcību upes apsaimniekošanā organizēšana.
 • Projekta realizācijas laiks: 2023. gada jūlijs – oktobris
 • Projekta izmaksas:
  • Kopējās projekta izmaksas – 11 703,46 EUR
  • Zivju fonds finansējums – 10 000,00 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 1 703,46 EUR
 • Pievienotie dokumenti:
uh
gh
ape