Projekti
ape

Vaidavas lejtecē ar zivju faunu caurmērā viss kārtībā – ir visas sugas, kam tur jābūt, tā apstiprināja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pētnieks Kaspars Abersons, 13.oktobra informatīvajā seminārā, kas norisinājās Dārza ielā 3, Smiltenē. Pētījuma mērķis bija veikt Vaidavas upes un tās taimiņa/strauta foreles populācijas izpēti aptuveni 15 km garā posmā no valsts robežas līdz Grūbes HES aizsprostam. Semināra laikā “BIOR” pētnieku komanda sniedza plašu informāciju par veikto izpētes darbu gala rezultātiem.    

Vaidava ir viena no gleznainākajām Latvijas upēm, tās lejtece atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Vaidavas lejtecē lejpus Grūbes HES, kas izveidots uz dabiska ūdenskrituma, vēsturiski atradās vairāki dzirnavu aizsprosti. Latvijas teritorijā esošie aizsprosti pašlaik ir pilnībā vai daļēji sabrukuši, savukārt zivju migrācijas nodrošināšanai Igaunijas teritorijā esošajā Vastse–Roosa dzirnavu aizsprostā ir izveidots zivju ceļš. Neskatoties uz atrašanos aizsargājamā teritorijā un potenciālu piemērotību ceļotājzivju migrācijai, Vaidavas upes lejteces zivju fauna, to ietekmējošie faktori un nozīme ceļotājzivju dabiskās atražošanās nodrošināšanā līdz šim faktiski nav pētīta. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt Vaidavas lejteces piemērotību taimiņa/strauta foreles nārstam un mazuļu attīstībai, faktiskās šīs sugas dabiskās atražošanās sekmes un sagatavot priekšlikumus taimiņa/strauta foreles dabiskās atražošanās sekmju palielināšanai. Upes raksturlielumu novērtēšanai tika izmantota modificēta THS (Trout Habitat Score jeb foreļu dzīvotņu indeksa) novērtēšanas metode, kas dažādās Latvijas upēs efektīvi tiek izmantota jau vairākus gadus. Faktiskās atražošanās sekmes novērtētas, izmantojot elektrozveju, taču izmantota Latvijā inovatīva pieeja parauglaukumu lielumam un izvietojumam. Iepriekš pētāmajos upju posmos tika izvietoti nedaudzi (parasti 5–10) salīdzinoši lieli (200 – 500 m2 ) parauglaukumi, savukārt šajā pētījumā visā apsekotajā posmā vienmērīgi izvietoti 149 salīdzinoši nelieli (platība 36 m2 ) parauglaukumi. Šāda pieeja ļauj ne tikai precīzāk novērtēt upes raksturlielumu ietekmi uz zivju faunu, bet arī izmantot statistikas metodes rezultātu analīzei. Pētījuma rezultāti apliecina, ka Vaidava ir nozīmīga taimiņa/strauta foreles dabiskās atražošanās vieta un tajā ir perspektīva iespēja iedzīvināt arī lašu populāciju. Pašlaik cilvēka ietekme uz taimiņa/strauta foreles atražošanās sekmēm Vaidavā ir salīdzinoši neliela, upes potenciāla un tā izmantošanas saglabāšanai svarīgi ir cilvēka nelabvēlīgo ietekmi nepalielināt. Pētījumu īstenoja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departaments.

Laika periodā no jūlija līdz oktobra mēnesim tika īstenotas paredzētās aktivitātes projektā “Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte” Nr. 23-00-S0ZF01-000007.  

Projekta īstenošanas aktivitātes noritēja sadarbībā ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.  

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļa