Statuss:
Īstenošanā
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
  • Smiltenes novada dome
 • Projekta mērķis:
  • Attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Tā būs iespēja projektā iesaistītajām mērķa grupām saņemt atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai, bet bērniem iegūt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
  • 2020.gada janvāris – 2023.gada decembris
 • Projekta finansējums:
  • Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 793 689,97 EUR, Valsts budžeta finansējums ir 574 065,48 EUR un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 62 355,50 EUR. Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 3 293 763, 64 EUR.
 • Projekta aktivitātes:
  • Pašvaldības īpašumā esošajā zemes gabalā Dakteru ielā 14 plānots būvēt daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts – dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 • Projekta teritorija:
  • Dakteru iela 14, Smiltene
 • Galvenie rādītāji:
  • Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē – 27 vietas (Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu māja bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības – 8 vietas, Jauniešu māja – 8 vietas, 10 vietas dienas aprūpes centrā un 1 vieta sociālās rehabilitācijas centrā);
  • Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 74 vietas (Grupu dzīvoklis 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs – ar 34 vietām un 39 pakalpojuma saņēmējiem personām ar GRT Dienas aprūpes centrā, 24 vietām specializētajās darbnīcās).
 • Pievienotie dokumenti:
vh,