Projekti
vh,

Smiltenes novada pašvaldība īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē, plānots pārbūvēt neizmantotas un pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo dzīvojamo māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokļu ēku personām ar GRT.

Būvprojektu „Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūve” izstrādāja SIA „Baltex Group”. Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA „Arčers” par piedāvāto līgumsummu 2 979 017,27 EUR bez PVN. Būvuzraudzību veic  SIA „Marčuks”, līgumsumma 21 521,00 EUR bez PVN. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 784 917,98 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 569 533,25 EUR un valsts budžeta finansējums  –  62 312,28 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2022.gada decembrim.

Šobrīd ēku būvniecības gaitā tiek veikti esošo ēku, pamatu demontāžas darbi. Daļēji izbūvēti sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli, norit darbi pie daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas pamatu izbūves, tiek ierīkoti siltumapgādes un ūdensapgādes maģistrālie posmi, lai ēkām Dakteru ielā 14 nodrošinātu siltumapgādi un ūdensapgādi no pilsētas centralizētajiem siltumapgādes un ūdensapgādes tīkliem.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

 

Ieva Dille

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Andris Jaunpetrovičs

Tehnisko projektu vadītājs

 kn.v