Projekti
elfla

Šā gada janvārī parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Tā būs iespēja projektā iesaistītajām mērķa grupām saņemt atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai, bet bērniem augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu institūciju pakalpojumu nepieciešamību.

Projekta ietvaros Galdnieku ielā 10, Smiltenē, plānots būvēt ģimenes māju, kurā sniegt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības un jauniešu māju. Pašvaldības īpašumā esošajā zemes gabalā Dakteru ielā 14 plānots būvēt daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 998 830,26 EUR, ko kurām ERAF finansējums ir 967 982,55 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 42 705,11 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2022. gada decembrim.

Smiltenes novada pašvaldība īsteno projektu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

 

Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja