Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
 • Projekta mērķis: Attīstīt degradēto jeb ražošanas teritoriju, veicot tai pieguļošas ielas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darbavietu radīšanu Smiltenes pilsētā.
 • Projekta realizācijas laiks: 29.10.2021.
 • Projekta finansējums: Kopējās projekta izmaksas ir 1 221 743,58 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 493 374,85 EUR.
 • Projekta aktivitātes: Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, plānota Dārza ielas posma pārbūve 0,570 km garumā, kas sākas no krustojuma ar Dakteru ielu un beidzas pieslēgumā pie Atmodas ielas. Projektā paredzēta apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, ielas apgaismojuma rekonstrukcija, elektronisko sakaru pārvietošanas darbi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve.
 • Projekta teritorija: Dārza ielas posms no krustojuma ar Dakteru ielu līdz pieslēgumam pie Atmodas ielas.
 • Galvenie rādītāji: Pārbūvēts un asfaltēts Dārza ielas posms ar kopējo garumu 0,570 km, apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu pārbūve, apgaismojuma pārbūve, u.c.
 • Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
  • radītas 4 jaunas darbavietas;
  • veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 458 000 EUR apmērā;
  • atjaunota degradētā teritorija 1,635 ha platībā.
 • Pievienotie dokumenti: ​​​

 

elfla
uh
elfla
uh