elfla

Šā gada 30.aprīlī tika parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/18/I/018 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” īstenošanu.

Projekta mērķis ir attīstīt degradēto jeb ražošanas teritoriju, veicot tai pieguļošas ielas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darbavietu radīšanu Smiltenes pilsētā. 

Projekta ietvaros plānota Dārza ielas posma pārbūve 0,570 km garumā, kas sākas no krustojuma ar Dakteru ielu un beidzas pieslēgumā pie Atmodas ielas. Projektā paredzēta apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, ielas apgaismojuma rekonstrukcija, elektronisko sakaru pārvietošanas darbi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz  4 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 458 000,00 EUR apmērā, kā arī attīstīta degradētā jeb ražošanas teritorija 1,635 ha platībā.

Projekta izmaksas kopā sastāda 1 221 743,58 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 493 374,85 EUR un tas veido 43,86% no attiecināmām izmaksām, valsts budžeta dotācija sasniedz 96 804,24 EUR, Smiltenes pašvaldības finansējums sastāda 631 564,49 EUR. 

Projektētājs un autoruzraugs ir SIA “Ceļu komforts”, būvdarbu veicējs SIA “Buildimpex” un būvuzraugs SIA “Marčuks”.

Sagatavoja:

Ira Punkstiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja