Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Projekta programma: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
 • Projekta iesniedzējs un partneri (ja ir): Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
 • Projekta mērķis: Palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
 • Projekta realizācijas laiks: 24 mēnešu laikā
 • Projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 764 562,81 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 619 888,80 EUR .
 • Projekta aktivitātes: Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt un asfaltēt Valkas ielas atzaru, ar kopējo garumu 0,473 km, kā arī veikt Valkas ielas 5 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c
 • Projekta teritorija: Valkas ielas atzars (uz īpašumiem Nr.4 un Nr.5).
 • Galvenie rādītāji: 
  • Pārbūvēts un asfaltēts Valkas ielas atzars, ar kopējo garumu 0,473 km.
  • Valkas ielas 5 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēguma izveidošana, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūve, u.c.
 • Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
  • radītas 6 jaunas darba vietas;
  • veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 524 929 EUR apmērā;
  • atjaunota degradētā teritorija 2,7 ha platībā.
 • Pievienotie dokumenti:
fd
da
fddf