fddf

2020.gada 30.decembrī Smiltenes novada domes sēdē tika apstiprināti ražošanas ēkas Valkas ielā 5, Smiltenē, nomas tiesības rakstiskās izsoles rezultāti. Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva AS “Smiltenes piens”, kuru plānots parakstīt šā gada janvārī.  

Jau iepriekš rakstījām, ka 2020.gada novembrī noslēdzās projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta” īstenošana, tā ievaros atjaunota ražošanas teritorija vismaz 2,7 ha platībā –  pārbūvēta Valkas iela 473 m garumā, izbūvēta ielas brauktuve ar asfalta segumu, veikta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu un ielas apgaismojuma izbūve, uzbūvēta rūpnieciskās ražošanas ēka Valkas ielā 5, ēkai pieguļošā teritorijā ieklāts asfalta segums, uzstādīts nožogojums un ierīkots teritorijas apgaismojums,  ēka pieslēgta ūdens un kanalizācijas tīkliem, apkure tiek nodrošināta ar granulu apkures katlu. Projekta kopējās izmaksas ir 1 772 806,75 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  624 635,35 EUR.

Pašvaldība 2020.gada 18.decembrī rīkoja nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli, kur  tika saņemts viena pretendenta piedāvājums par nomas maksu 1900,00 EUR bez PVN mēnesī (izsoles sākuma cena bija 1700 EUR). Nomas līgums tiek slēgts uz 12 gadiem, līguma termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt pagarināts. Nomas tiesību objekts – ražošanas ēka sastāv no būves ar kopējo platību 1290 m(iekštelpu platība – 976,8 m2/ārtelpu platība – 313,2 m2) un ar būvi saistītām brauktuvēm un stāvvietām, teritorijas nožogojuma un apgaismojuma, pievadiem pilsētas centralizētiem inženiertīkliem, ārējiem elektrotīkliem,  ārējiem elektroniskiem sakaru tīkliem, inženierbūvēm, objektam piesaistītās zemes vienības ar kopējo platību 9677,30 m2.

xf

Atbilstoši projekta un izsoles nosacījumiem, nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim nomas objektā un tā teritorijā jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 300 000,00 EUR un jāizveido ne mazāk kā 5 jaunas darba vietas.

uh