Statuss:
Noslēdzies
ape
  • Programma, prioritāte, aktivitāte: Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.
  • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
  • Projekta mērķis: Izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā tiks veikta ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.
  • Projekta ilgums: 31.05.2020.
  • Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 8507,51 EUR, kuras sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.
  • Projekta teritorija: Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
  • Pievienotie dokumenti:
ape