Projekti
ape

Smiltenes novada dome, sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu un Latvijas Universitāti, īstenojusi projektu Nr.1-08/390/2018 “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”, kura ietvaros Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts laika periodā no 2019.gada 24.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam izstrādāja Lizdoles ezera apsaimniekošanas plānu un ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

Projekta mērķis bija izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā veikta Lizdoles ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai. Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību.

Laika periodā no 2020.gada 17.janvāra līdz 2020.gada 17.februārim norisinājās Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna publiskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus un iebildumus. 2020.gada 13.februārī Launkalnes tautas namā notika Sabiedriskās apspriedes sanāksme. Sanāksme bija plaši apmeklēta un tās laikā norisinājās aktīvas debates par dažādiem jautājumiem, kas liecina par iedzīvotāju ieinteresētību un pamato šāda apsaimniekošanas plāna nepieciešamību. Publiskās apspriedes dalībnieku saraksts un kopsavilkums pieejams ŠEIT

Dati par Lizdoles ezerā iegūtajām dabas vērtībām un to atradnēm nosūtīti Dabas aizsardzības pārvaldei.

Atbilstoši valstī izdotiem normatīvajiem aktiem, Lizdoles ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi saskaņoti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” un Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns un ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi saskaņoti arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskajā plānošanas departamentā un apstiprināti Smiltenes novada domes sēdē.

Projekts tika realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Kopējās projekta izmaksas 8507,51 EUR apmērā sedza Latvijas vides aizsardzības fonds.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.lvafa.gov.lv/ .

 

Informāciju sagatavoja: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ira Punkstiņa