Publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās) (MK Nr.970).

Institūcija, organizējot publisko apspriešanu:

 • nosaka publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
 • nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos.

Publiskās apspriešanas kārtību nosaka Pašvaldību likuma 54. un 55.pants.

Ministru kabineta noteikumi Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” nosaka būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtību. 

Publisko apriešanu, ārpus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem, institūcijas ir tiesīgas organizēt pēc vajadzības, it sevišķi gadījumos, kad tiek ietekmētas, skartas, būtiski mainītas publiskas teritorijas, bet publiskās apspriešanas par būvniecības ieceri tiek rīkotas pamatojoties uz izstrādāto projektu tad, ja projekta risinājums, vai pati būve var radīt būtisku ietekmi – smaku, troksni, vibrāciju vai kāda cita veida piesārņojumu, bet būvei nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums. 

2024. gads

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2024. gada 3. augustam:

 • elektroniski: www.latvija.lv;
 • sūtot uz e-pastu [email protected];
 • klātienē iesniedzami Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā un Smiltenes novada pagastu un pagastu apvienību pārvaldēs darba dienās, darba laikā.

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 7/23 Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība” 9. punktu publicējam lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas uzsākšanu.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 55. panta pirmo daļu un Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 22. februāra lēmumiem Nr. 68 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Launkalnes pagasta Saltupu ciemā” un Nr. 69 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Smiltenes pagasta Ilgu ciemā”, lēmumos piedāvātie ielu nosaukumi tiek nodoti publiskajai apspriešanai.

Sakarā ar nākotnē plānoto Saltupu ciema iekļaušanu Smiltenes pilsētas teritorijā, kā arī pašlaik pastāvošo neskaidro adresācijas sistēmu Saltupu un Ilgu ciemos, Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa ir sagatavojusi priekšlikumus ielu nosaukumu maiņai. Lai vieglāk būtu orientēties ielu nosaukumos nākotnē, Saltupu ciemā ir priekšlikums ielām piešķirt Latvijas putnu nosaukumus (Strazdu, Dzilnu, Dzeņu, Sīļu, Cielavu, Zvirbuļu, Žubīšu, Stārķu, Lakstīgalu, Sloku, Vārnu un Žagatu iela), Ilgu ciemā – Latvijas zvēru vai kukaiņu nosaukumus (Lapsu, Lūšu, Stirnu, Bebru, Ežu, Ūdru,  Skudru, Briežu un Vilku iela).

Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035. gadam noteikts, ka tiešā Smiltenes pilsētas tuvumā vēsturiski veidojušās vairākas apdzīvotās vietas (Vidzeme, Kalnamuiža, Saltupi, Mācītājmuiža, Silva un Grotūzis), kuras ar pilsētu saista ciešas un noturīgas saites, teritoriāli saplūdušas ar pilsētu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta Smiltenes pilsētas robežu paplašināšanu, veidojot telpiski un funkcionāli vienotu teritoriju.

Ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 381 “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu” apstiprināts Darba uzdevums Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādei. Darba uzdevuma 2.17. punktā paredzēts izstrādāt Smiltenes pilsētas robežu korekcijas, atbilstoši Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2035. gadam.

Smiltenes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izteikt viedokli par ielu plānotajiem nosaukumiem, ņemot vērā, ka ielu nosaukumi nevar atkārtoties ar jau esošiem ielu nosaukumiem Smiltenes pilsētā.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 1. marta līdz 2. aprīlim.

Ar lēmumiem un tajos piedāvātajiem jaunajiem ielu nosaukumiem var iepazīties arī klātienē – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā un Smiltenes novada pagastu un pagastu apvienību pārvaldēs darba dienās darba laikā.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2024. gada 2. aprīlim:

 • elektroniski: www.latvija.lv;
 • sūtot uz e-pastu [email protected];
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2024. gada 2. aprīlim, adresējot Smiltenes novada pašvaldībai Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV – 4729);
 • klātienē iesniedzami Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā un Smiltenes novada pagastu un pagastu apvienību pārvaldēs darba dienās darba laikā.

2023. gads

Smiltenes novada pašvaldības dome 25.01.2023. pieņēma lēmumu Nr.3 (sēdes protokols Nr.2, 2.§.) “Par lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” un Vides pārskata projektu.

Abus dokumentus izstrādājusi SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: [email protected], tālr.: 27373939, www.grupa93.lv).

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2023.gada 06.februāra līdz 2023.gada 12.martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2023.gada 28.februārī plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/PA-veja-parks

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Lokālplānojuma izstrādes mērķis noteikt jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā Meža teritorija (M), vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu teritorijas funkcionālo zonu, kurā tiktu pieļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve, ietverot vēja elektrostaciju un vēja parku izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā izrietošas izmaiņas un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Lokālplānojuma risinājumi: Lokālplānojuma risinājumi, atbilstoši plānotajai attīstības iecerei, kas paredz vēja parka izbūvi, paredz grozīt funkcionālo zonējumu lokālplānojuma teritorijā, nosakot jaunu indeksētu funkcionālo apakšzonu Mežu teritorija (M1) un Lauksaimniecības teritorija (L2), kur cita starpā atļauta vēja elektrostaciju izvietošana un Mežu teritorija (M2) un Lauksaimniecības teritorija (L3), kur nav atļauta vēja elektrostaciju izvietošana. Teritorijā nemainīgi tiek saglabāts funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) un Ūdeņu teritorija (Ū), precizējot funkcionālo zonu robežas atbilstoši aktuālajai topogrāfiskajai informācijai un Publiskās apbūves teritorija (P) (skatīt Paskaidrojuma raksta 5.tabulu un 9.attēlu). Papildus skatīt grafiskās daļas saistošo karti “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” M 1:10 000 noteiktībā.

Publiskās apspriešanas laikā ar Lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

 • izdrukas veidā: Smiltenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (darba laikā) – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā; Launkalnes pagasta pārvaldē (darba laikā) – Ezera ielā 2A, Launkalne, Launkalnes pagastā; Drustu pagasta pārvaldē (darba laikā) – Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagastā;
 • elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē – Lokalplanojumi
 • elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv – geolatvija.lv

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2023.gada 12.martam (ieskaitot):

 • nosūtot pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729;
 • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām un pagastu pārvalžu ēkām:

Dārza ielā 3, Pils ielā 2, Smiltenē;

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagastā;

Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagastā;

 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected];
 • vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

Informāciju par Lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

 • sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522, e-pasts: [email protected]);
 • sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādātāju: SIA “Grupa93” pārstāvi Anitu Beikuli (e-pasts [email protected]).

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas nodaļa

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 55. panta pirmo daļu un Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra lēmumu Nr. 72 “Par Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam tiek nodota publiskajai apspriešanai.

Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam (turpmāk– Stratēģija) ir nozares plānošanas dokuments, kurā noteikti rīcības virzieni, uzdevumi, veicamie pasākumi un rezultāti, kas jāsasniedz norādītajā plānošanas periodā.

Stratēģijas apspriešanas termiņš: no 2023. gada 27. februāra līdz 10. aprīlim.

Ar Stratēģijas redakciju var iepazīties:

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2023. gada 10.aprīlim:

 • elektroniski: www.latvija.lv;
 • sūtot uz e-pastu [email protected];
 • pa pastu, adresējot Smiltenes novada pašvaldībai Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV – 4729;
 • klātienē iesniedzami Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā un Smiltenes novada pagastu un pagastu apvienību pārvaldēs darba dienās darba laikā darba dienās darba laikā.

Sagatavoja: Kancelejas un personāla nodaļas vadītāja Dina Kaupe

2022. gads

Smiltenes novada dome 30.11.2022. pieņēma lēmumu Nr.527 (sēdes protokols Nr.19, 5.§.) “Par detālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2022.gada 14.decembra līdz 2023.gada 16.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2023.gada 5.janvārī plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/publ-apspr-smiltene

Detālplānojuma izstrādes mērķis: Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošo rūpnieciskās apbūves, jauktā centra apbūves un dzīvojamās apbūves zonu attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadale, veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti perspektīvas apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana, Smiltenes pilsētas Limbažu ielas transporta organizācijas noteikšana, iekškvartāla ielu plānošana un piekļuves nodrošināšana esošajiem un plānotajiem nekustamajiem īpašumiem.

Detālplānojuma risinājumi: Sadalīt nekustamā īpašuma teritoriju un veidot adresāciju. Norādīt inženierkomunikāciju izvietojuma shēmu, esošo inženierkomunikāciju pārkārtošanas un optimizēšanas risinājumu, apbūves iespējamo izvietojumu, transporta un gājēju kustības organizāciju, t.sk. iekškvartāla ielu izveidi un janveidojamo ielu pieslēgumu pie esošajām ielām, ja nepieciešams, pārskatot ielu sarkano līniju risinājumus un nekustamā īpašuma piekļuves nodrošināšanu no jaunveidojamā Limbažu ielas turpinājuma, Vidzemes ielas, Daugavas ielas un jaunveidojamām iekškvartāla ielām. Precizēt detālplānojuma teritorijai Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Vienlaikus ar detālplānojumu izstrādājams būvprojekts atbilstoši Smiltenes novada teritorijas plānojuma prasībām un detālplānojuma risinājumiem

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties:

 • izdrukas veidā Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, pašvaldības darba laikā, Klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē – Detālplanojumi
 • elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv – geolatvija.lv
 • kopsavilkums ar informāciju par detālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Dārza iela 3 informācijas stendā, Baznīcas laukuma informācijas stendā.

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2023.gada 16.janvārim:

 • nosūtot pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
 • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Dārza ielā 3, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā.
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected];
 • vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”

Informāciju par detālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

 • sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522, e-pasts: [email protected]);
 • sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju: SIA “Livland group” pārstāvi Veldzi Liepu (e-pasts [email protected]).

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada pašvaldība saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu un Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maija lēmumu “Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada pašvaldības teritorijā”, informē, ka Smiltenes novada pašvaldības dome ir izteikusi nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Smiltenes novada pašvaldības teritorijā uz pieciem gadiem.

Sabiedrība aicināta izteikt viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus Smiltenes novada pašvaldībai līdz 2022. gada 18. jūlijam, iesūtot tos elektroniski uz e-pastu [email protected]  vai iesniedzot rakstveidā Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raunas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Apes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Drustu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Variņu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujienas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jebkurā Smiltenes novada pagastu pārvaldē. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru: tālr. 20022348, 64707588, 66954850.

Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036, nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paredzētā darbība: ““Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “MENERGO MEŽS”, reģ. Nr. 40103867037, juridiskā adrese: Atmodas iela 9-8, Inčukalns, Siguldas nov., tālrunis:22330885, e-pasts: [email protected]

Paredzētā darbības vieta: nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036, nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā”.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-02-1/14/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un apvienošanu”. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 16.septembra līdz 2022. gada 17.oktobrim

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā:
1) tīmekļa vietnē www.purgaili.lv ;
2) Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, LV-4713, iepriekš piesakoties pa tālruni 64728516;
3) Smiltenes pašvaldības interneta vietnē https://www.smiltenesnovads.lv

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās apspriešana sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 26. septembra līdz 30. septembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 26.septembrī plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.purgaili.lv no 22.septembra).

Laika posmā no 2022.gada 26. septembra līdz 30. septembrim www.purgaili.lv tīmekļvietnē tiks publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: [email protected], interneta vietne www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.

Prezentācija pieejama ŠEIT.

Par paredzētās darbības  “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036,  nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paredzētā darbība: “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve”.  

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “MENERGO MEŽS”, reģ. Nr. 40103867037, juridiskā adrese: Atmodas iela 9-8, Inčukalns, Siguldas nov., tālrunis:22330885, e-pasts: [email protected].

Paredzētā darbības vieta: nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036,  nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā”.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-02-1/14/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un apvienošanu”.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 11. novembra līdz 2022. gada 11. decembrim.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā:

1)            tīmekļa vietnē www.purgaili.lv ;

2)            Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, LV-4713, iepriekš piesakoties pa tālruni 64728516;

3)            Smiltenes pašvaldības interneta vietnē https://www.smiltenesnovads.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās apspriešana sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti)  no 2022. gada 26. novembra līdz 30. novembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 29. novembrī plkst. 17.00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.purgaili.lv no 23. novembra).

Laika posmā no 2022. gada 26. novembra līdz 5. decembrim www.purgaili.lv tīmekļvietnē tiks publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz  e-pasta adresi [email protected].

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: [email protected], interneta vietne  www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.  Prezentācija pieejama ŠEIT.

Par paredzētās darbības  “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036,  nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu

Paredzētā darbība: ““Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.  

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “MENERGO MEŽS”, reģ. Nr. 40103867037, juridiskā adrese: Atmodas iela 9-8, Inčukalns, Siguldas nov., tālrunis:22330885, e-pasts: [email protected]

Paredzētā darbības vieta: nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036,  nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā”..

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-02-1/14/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un apvienošanu”.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 11.novembra līdz 2022. gada 11.decembrim Sākotnējā sabiedriskā apspriešanas termiņš tiek  pagarināts līdz 2023. gada 10.janvārim

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā:

1)            tīmekļa vietnē www.purgaili.lv ;

2)            Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, LV-4713, iepriekš piesakoties pa tālruni 64728516;

3) Smiltenes pašvaldības interneta vietnē https://www.smiltenesnovads.lv

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās apspriešana sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti)  no 2022. gada 19.decembra līdz 23.decembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 21.decembrī plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.purgaili.lv  no 15.decembra).

Tīmekļvietnē www.purgaili.lv  ir publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesenti laika posmā no 19. – 23.decembrim var uzdot jautājumus un saņemt atbildes  rakstot uz  e-pasta adresi [email protected].

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: [email protected], interneta vietne  www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.  Prezentācija pieejama ŠEIT.

2021. gads

Smiltenes novada dome 29.06.2021. pieņēma lēmumu Nr.366 (sēdes protokols Nr.9, 44.§.) “Par lokālplānojuma, 31 zemes vienībai Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 12.jūlija līdz 9.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 2.augustā plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/Grotuzis

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: mainīt funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Lokālplānojuma risinājumi daļā no lokālplānojuma teritorijas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) (1,47 ha). Plānotās vietējas nozīmes ielas sarkanajās līnijās noteiktas  kā Transporta infrastruktūras teritorija (TR) (1,24 ha). Pārējā teritorijas daļā saglabāta Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) (3,07 ha).

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties:

 • izdrukas veidā Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, pašvaldības darba laikā, iepriekš sazinoties ar izstrādes vadītāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522);
 • elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē  un www.facebook.com/SmiltenesNovads  
 • elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv 
 • plakāts ar informāciju par lokālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Dārza iela 3 informācijas stendā, Baznīcas laukuma informācijas stendā.

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2021. gada 9.augustam:

 • nosūtot pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected];
 • vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”

Informāciju par lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

 • sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522, e-pasts: [email protected]);
 • sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju: SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Santu Pētersoni (tālrunis 29419002, e-pasts [email protected]).

2020.gads

Projekta Nr. LV-RU-II-053 “Green Palette” ietvaros tiek sagatavoti piecu pašvaldības ezeru (Tepera, Vidusezera, Tiltleju ezera, Bilskas ezera un Blomes ezera) apsaimniekošanas plāni. Apsaimniekošanas plāni, kuri ietver arī ezeru ekspluatācijas noteikumus, tiek izstrādāti, piesaistot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam līdzekļus.

Projekta “Green Palette” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanas par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Pašvaldības ezeru apsaimniekošanas plānu izstrādi veic SIA “Vides konsultāciju birojs”. &nbsp;Ar sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var iepazīties <a href=”https://www.smiltenesnovads.lv/sabiedriba/publiska-apspriesana/”>www.smiltenesnovads.lv</a&gt;. Papīra formātā dokumenti pieejami Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā, Smiltenē, Dārza ielā 3, Bilskas pagasta pārvaldē “Pašvaldības mājā”, Bilskā, Bilskas pagastā un Blomes pagasta pārvaldē Cēsu ielā 9, Blomē, Blomes pagastā.

Publiskā apspriešana ilgs no 2020.gada 26.augusta līdz 2020.gada 26.septembrim. Tās ietvaros 2020.gada 17.septembrī plkst.14:30 Bilskas pagasta pārvaldē, “Pašvaldības māja”, Bilskā, Bilskas pagastā, plkst. 16:00 Blomes tautas namā, Dzirnavu ielā 1, Blomē, Blomes pagastā un plkst. 17:30 Smiltenes kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltenē tiek rīkota sabiedriskā apspriede.

Komentārus un priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var sūtīt projekta vadītājai Sandrai Brokai uz e-pastu <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a> &nbsp;vai Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājai Irai Punkstiņai uz e-pastu <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a> vai papīra formātā Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Vidus ezera apsaimniekošanas plāns šeit.

Tiltleja ezera apsaimniekošanas plāns šeit.

Tepera ezera apsaimniekošanas plāns šeit.

Blomes ezera apsaimniekošanas plāns šeit.

Bilskas ezera apsaimniekošanas plāns šeit.

 

Publiskās apspriešanas kopsavilkums: 

Dalībnieku saraksts

Bilskas ezera apsaimniekošanas priekšlikumi un jautājumi

Blomes ezera apsaimniekošanas priekšlikumi un jautājumi

Smiltenes  ezeru apsaimniekošanas priekšlikumi un jautājumi

Projekta “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros sagatavoti Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumi un Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns un ekspluatācijas noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” (Reģ. Nr. 1-08/390/2018), kura īstermiņa mērķis ir izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram, bet ilgtermiņa mērķis ir veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību, balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm.

Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumu un apsaimniekošanas plāna izstrādi veica Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. Ar sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var iepazīties zemāk. Papīra formātā dokumenti pieejami Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā, Smiltenē, Dārza ielā 3 un Launkalnes pagasta pārvaldē Ezera ielā 2, Launkalnē, Launkalnes pagastā.

Publiskā apspriešana ilgst no 2020.gada 17.janvāra līdz 2020.gada 17.februārim.

Komentārus un priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var sūtīt projekta vadītājai Lindai Uzulei uz e-pastu [email protected] vai Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājai Irai Punkstiņai uz e-pastu [email protected] vai papīra formātā Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Plānošanas dokumenti izstrādāti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

LIZDOLES EZERA EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS)NOTEIKUMI

LIZDOLES EZERA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS

Publiskās apspriešanas kopsavilkums: 

Publiskās_apspriedes_pārskats

Dalībnieku saraksts

Smiltenes novada dome 27.12.2019 ir pieņēmusi lēmumu Nr. Nr.882 (protokols Nr.18, 9.§.) “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045. Interneta mājaslapa rp.lv

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums tiks izstrādāts vismaz divreiz plānošanas periodā – 2026. gadā un 2032. gadā.

Materiāli ir pieejami geolatvija.lv un Smiltenes novada domes mājas lapā Teritorijas plānojumi

2019.gads

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.723, (protokols Nr.13, 10.§.) no 7.11.2019. līdz 29.11.2019. tiek organizēta Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa rp.lv

Ar Teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv

Plānošanas dokumenta sadaļas: 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa: 

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Citi dokumenti: 

 

Ar Teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene) darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:

Š.g. 21.novembrī plkst.17:30 Smiltenes novada domes ēkā Pils ielā 2, Smiltenē sanāksmju zālē;   

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 29.11.2019. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) plkst.16:00 Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Elektroniski tīmekļa vietnē – geolatvija.lv vai pa e-pastu [email protected].

Apmeklētājus pieņem domes darba laikā Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 28.08.2019. lēmumu Nr. 580, protokols Nr. 10,7.§, publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Šalkas” zemes vienība, nekustamā īpašuma “Gobas dārzs” zemes vienības daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš Rāmava- Gobas” zemes vienības daļa.

Publiskās apspriešanas termiņš no 09.09.2019.līdz 30.09.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.09.2019. plkst. 17:30 adresē “Šalkas”, Aumeisteri, Grundzales pag., Smiltenes novads.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties ŠEIT , Ģeoportālā www.geolatvija.lv, kā arī darba dienās no 8:00 – 12:00 un no 13:00- 17:00 Smiltenes novada domē, Attīstības plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltene.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.09.2019. var iesniegt vai nosūtīt Smiltenes novada domei uz adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729, vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pastu [email protected].

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.469, (protokols Nr.8, 3.§.) no 9.08.2019. līdz 9.09.2019. tiek organizēta Smiltenes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa rp.lv

Ar Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties zemāk vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Plānošanas dokumenta sadaļas: 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa: 

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Citi dokumenti: 

 

Ar Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene) un Smiltenes novada pagasta pārvaldēs darba laikā:

 • Bilskā (Pašvaldības māja, Smiltenes novads, Bilskas pag.);
 • Blomē (Cēsu iela 9, Blome, Blomes pag.);
 • Grundzālē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.);
 • Launkalnē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.);
 • Palsmanē (Pagasta nams, Palsmanes pag.);
 • Brantu pagastā (Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pag.);
 • Smiltenes pagastā (Kalnamuiža 2, Smiltenes pag.);
 • Variņos (Oktobra iela 3A, Variņi, Variņu pag.)

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 21.08. plkst. 17:15 Vidzemītes kultūras namā, plkst. 18:30 Launkalnes kultūras namā;
 • 22.08. plkst. 16:00 Variņu kultūras namā, plkst. 17:15 Palsmanes kultūras namā, plkst.18:30 Grundzāles kultūras namā;
 • 28.08. plkst. 17:15 Bilskas pagasta pārvaldes zālē;
  plkst. 18:30 Blomes kultūras namā;
 • 29.08. plkst. 17:30 Smiltenē, Kultūras centra mazajā zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 09.09.2019. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) plkst. 18:00 Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.
Elektroniski tīmekļa vietnē – geolatvija.lv vai pa e-pastu [email protected].
Apmeklētājus pieņem domes darba laikā Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

2018.gads

Baznīcas laukuma būvniecības ieceres publiskā apspriešana noslēgusies

Paziņojums par būvniecības ieceres “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē” publiskās apspriešanas noslēgšanos.

Pamatojoties uz Smiltenes novada Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ar 2018.gada 26.jūnija lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2018-9 (12-11/18/82), būvniecības ierosinātājs Smiltenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē”, nekustamo īpašumu kadastra Nr. 9415 94150011714; 94150011710; 94150010304; 94150010310; 94150010309; 94150011702; 94150011704; 94150011701; 94150011703; 94150010008.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3257-R, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 27.06.2018. līdz 27.07.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 12.07.2018. plkst.17:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinoteātra zāle, Gaujas ielā 1, Smiltenē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli un aptaujas anketas no 27.06.2018. līdz 27.07.2018. tika izvietotas:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
 • interneta mājas lapā smiltenesnovads.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 27.07.2018.:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Ar būvniecības ieceres publiskās apriešanas rezultātiem var iepazīties ŠEIT.

Paziņojums par Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceri

Baznicas laukums

Smiltenes novada būvvalde laika periodā no 2018.gada 27.jūnija līdz 27.jūlijam publiskai apspriešanai nodod Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceres materiālus.

Publiskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par sagatavoto būvniecības ieceri projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā”, kura paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

Jau iepriekš rakstījām, ka Smiltenes novada dome strādā pie projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” būvprojektu izstrādes. Pašvaldība 2017.gada rudenī aicināja novada iedzīvotājus izteikt viedokli, kādam būt Smiltenes pilsētas centra plānojumam nākotnē, noskaidrojot sabiedrības viedokli par projektētāja SIA “Firma L4” izstrādātajiem Smiltenes pilsētas centra funkcionālā zonējuma 4 variantiem un to, vai iedzīvotāji atbalstītu autoostas pārcelšanu uz Baznīcas laukums 16A. Apkopotie aptaujas rezultāti un saņemtie uzņēmēju viedokļi tika nodoti projektētājiem, lai detalizētāk izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.

Smiltenes pilsētas centra pārbūve ir neatliekama, jo galvenās komunikācijas pilsētas centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70 gadiem, lietus kanalizācija ir daļēji aizbrukusi, vēl aizvien centrā ir ēkas, kas nav pieslēgtas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, neatbilstošs ir ielu apgaismojums, ielu segums ir nokalpojis, tāpēc ir nepieciešama komunikāciju un ielas konstruktīvo kārtu pārbūve. Tāpat ir saņemti būtiski aizrādījumi par neatbilstoša platuma brauktuvēm, bīstamām gājēju pārejām, neatbilstošu satiksmes organizāciju Baznīcas laukumā un labiekārtojumu, kas neatbilst mūsdienu prasībām.

Izstrādātie būvprojekta risinājumi paredz sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai, inženiertīklu pārbūvi, palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā daļā, nodrošināt ielas nesošo konstrukciju ilgizturību ilgam ekspluatācijas periodam un vides pieejamības prasību izpildi, izbūvējot ietves pieslēgumus brauktuvei vienā līmenī ar brauktuves segumu, uzlabot satiksmes drošību un nodrošināt gājēju, velosipēdistu un autobraucēju komfortablu pārvietošanos, rast iespēju izjust, ka atrodamies mazpilsētas centrā un latviskākā novada pašā sirdī.

Projektētāju SIA “Firma L4”, pieaicinot ainavu arhitektus no ainavu projektēšanas darbnīcas “ALPS” un ārvalstu pilsētplānošanas ekspertus, izstrādātajā pilsētvides sakārtošanas būvprojektā radīts vienots publiskās ārtelpas risinājums pilsētas centrālajai teritorijai. Baznīcas laukums plānots kā daudzveidīgi izmantojama ārtelpa dažādu pasākumu rīkošanai. Projekts paredz atjaunot vēsturiskā Baznīcas laukuma veidolu, savienojot baznīcas dārzu ar priekšlaukumu un padarot baznīcas ēku par laukuma sastāvdaļu. Par Baznīcas laukuma daļu kļūst arī atvērta telpa, kura radusies pēc Lauksaimniecības biedrības nama ēkas nojaukšanas 20. gadsimta 40. gados. Kopā ar baznīcas priekšlaukumu šī vieta veido pievilcīgu un plašu publisko ārtelpu no tirdzniecības kompleksa ¨Centrs¨ līdz Smiltenes domes administrācijas ēkai Pils ielā.

Baznīcas laukums tiek radīts kā pievilcīga telpa iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ar atvērtu Baznīcas dārzu, skvēru pretim tirdzniecības kompleksam ¨Centrs”, vietu Ziemassvētku eglei un tirdziņam. Laukumā tiek izvietota sausā strūklaka ar regulējamiem režīmiem un apgaismojumu, soli-šūpoles lieliem un mazajiem, terases atpūtai un kustībai ar skatu uz strūklaku, atpūtas soli ap kokiem skvērā pretim tirdzniecības kompleksam ¨Centrs”, kā arī ar auto un velo stāvvietām. Ap Baznīcas laukumu veidosies plašākas iespējas ierīkot āra kafejnīcas, āra tirdzniecības vietas, vai organizēt cita veida uzņēmējdarbības aktivitātes.

Autostāvvietu skaitu centrā plānots palielināt no 190 uz 267, tai skaitā 10 autostāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti. Autostāvvietas atradīsies Baznīcas laukumā, esošās autoostas vietā un Baznīcas laukuma 16A teritorijā, uz kuru tiek plānota arī autoostas pārcelšana, tāpat kā līdz šim autostāvvietas daudzviet izvietotas paralēli un perpendikulāri brauktuvei, kā arī izvietotas vietās, kur līdz šim auto stāvvietas nav bijušas, piemēram, pie ēkas Kalna ielā 2, pie ēkas Baznīcas laukumā 11, u.c, tāpat paredzētas speciālas vietas preču piegādātāju transportam.

Baznīcas laukumā 16A plānota ne tikai autostāvvieta, stāvvietas autobusiem un vieta jaunai autoostai ar nojumēm, bet arī veidosies jauns laukums un būs iespēja veidot jaunas tirgošanās vietas.

Visā projekta teritorijā plānoti dažādi labiekārtojuma elementi – soli, atkritumu urnas, puķu kastes, norādes zīmes, kā arī publiskās labierīcības, u.c.

Šī apjomīga projekta īstenošana atbilstoši inženierkomunikāciju izbūves secībai, satiksmes organizācijas iespējām un citiem nosacījumiem, tiek plānota vairākās kārtās. Darbus pie projekta realizācijas plānots uzsākt 2019.gadā.

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli pieejami apskatei un publiskās apspriešanas aptaujas lapas var saņemt Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 1. stāvā un Smiltenes novada būvvaldē Dārza ielā 11, 2.stāvā vai pašvaldības interneta vietnē www.smiltenesnovads.lv sadaļā “Sabiedriskā apspriešana”.

Aptaujas lapas līdz 2018.gada 27.jūlijam var iesniegt:

 • personīgi Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 1.stāvā un Dārza ielā 11, 2.stāvā, ievietojot speciāli tam paredzētās aptaujas urnās;
 • sūtot pa pastu Smiltenes novada domei, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
 • elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz [email protected] vai [email protected].

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme un prezentācijas pasākums notiks 12.jūlijā plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kino zālē.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties publiskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli. Aptaujas lapās izteiktie viedokļi tiks apkopoti un publiskās apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai ietvertu būvatļaujā papildu nosacījumus.

Būvniecības ieceres informatīvo vizualizāciju skatīt ŠEIT.

Aptaujas lapu atvērt un lejuplādēt drukāšanai var ŠEIT.

Vairāk par izstrādāto Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceri var iepazīties sagatavotajā sižetā.

 

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē” publiskās apspriešanas noslēgšanos.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātavas
jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē publiskās apspriešanas noslēgšanos

Pamatojoties uz Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 12.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2018-3 (12-11/18/19), būvniecības ierosinātājs SIA “CWP”, reģistrācija Nr.40103582122, juridiskā adrese: Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 17-15, LV-2166, tālr.26585793, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē, kadastra numurs 9415 008 0704.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Akmens Nami”, reģistrācijas Nr.43603055627, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.11751, juridiskā adrese: Sudrabu Edžus iela 3-49, Jelgava, LV-3001, tālr.26323999, e-pasts: [email protected]

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 12.02.2018. līdz 12.03.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 22.02.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 12.02.2018. līdz 12.03.2018. tika izvietoti:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Interneta mājas lapā www.smiltenesnovads.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 12.03.2018.:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

18.04.2018. akceptēta būvniecības iecere, izsniegta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1758 (12-15/18/16) ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kurus nepieciešams izpildīt, lai varētu uzsākt būvdarbus.

Ar pārskats par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem var iepazīties ŠEIT.

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
“Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve”
Kalēju ielā 8, Smiltenē

automazgatuve

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts izbūvēt vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavu ar trīs mazgāšanas vietām. Automazgātavas kompleksu veidos 3 atsevišķas brīvstāvošas būves: Vaļēja tipa augstspiediena automazgātava, stacionārs putekļu sūcējs un atkritumu konteinera nojume.

Aicinām līdz 2018.gada12.martam izteikt viedokli par būvniecības ieceri – Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve, adresē Kalēju ielā 8, Smiltenē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūgums iesniegt Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Aptaujas lapa pieejama ŠEIT.

22.02.2018. 17:00, Smiltenē, Pils ielā 2, zālē notiks būvniecības ieceres – “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” prezentācija.

BŪVNIECĪBAS IECERE

PAZIŅOJUMS

Pārskats par būvniecības ieceres “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē” publiskās apspriešanas rezultātiem.

Pamatojoties uz Smiltenes novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 5.februāra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2018-402 (12 – 11/18/14), būvniecības ierosinātājs SIA “Sindas Kaltes”, reģistrācijas Nr.45403046367, juridiskā adrese: Mednieku iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr.27887288, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē”, kadastra numurs 9415 007 0812.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REP”, reģistrācijas Nr.40103179129, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.6630-AR, juridiskā adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr.26307040, e-pasts: [email protected]

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 05.02.2018. līdz 05.03.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 01.03.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 05.02.2018. līdz 05.03.2018. tika izvietoti:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
 • interneta mājas lapā www.smiltenesnovads.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 05.03.2018.:

 • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
 • Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Būvniecības iecerei 23.03.2018. tika izdota būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1308 (12-15/18/24).

Pārskats par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem.

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve)
Rīgas ielā 16A, Smiltenē

Būvprojekts objektam Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana Rīgas ielā 16A, Smiltenē (turpmāk- Būvobjekts) izstrādāta pamatojoties uz šādiem sākumdatiem:

 • Būvniecības ierosinātāja- SIA Sindas Kaltes, reģ.Nr.45403046367 (turpmāk- Pasūtītājs) projektēšanas uzdevums;
 • Produkta pase žāvētavām;
 • Zemes gabala inženiertopogrāfiskais plāns, ko izstrādājis SIA ”RE Mērnieks” 19.05.2015
 • Būvobjekta adrese: Rīgas ielā 16A, Smiltene
 • Būvniecības veids: Jaunbūve – novietošana.
 • Būves galvenais lietošanas veids: 1251 ”Rūpnieciskās ražošanas ēkas”.
 • Būves grupa: 2.
 • Būves ugunsnoturības pakāpe: U3.

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts uzstādīt 2 gab. koksnes žāvētavas un aprīkot tās ar komunikācijām: elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīklu saskaņā ar Žāvētavu ražotāja tehnisko uzdevumu un Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Teritoriju projektēšanas robežās nav paredzēts labiekārtot un apzaļumot.

Būvprojekta “„Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana” Rīgas ielā 16A, Smiltenē” APRAKSTOŠĀ DAĻA

Aicinām līdz 2018.gada 5.martam izteikt viedokli par būvniecības ieceri Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve), adresē Rīgas ielā 16A, Smiltenē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūgums iesniegt Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Aptaujas lapa pieejama ŠEIT.

01.03.2018. 17:00, Smiltenē, Pils ielā 2, zālē notiks būvniecības ieceres – “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgas lietošanas būve), Rīgas ielā 16A, Smiltenē” prezentācija.

s

2017.gads

Kādam būt Smiltenes pilsētas centra plānojumam nākotnē? Aicinām iedzīvotājus iesaistīties viedokļa izteikšanā!

Smiltenes novada pašvaldība strādā pie Smiltenes novada domes būvprojektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I un II kārta” izstrādes:

1. būvprojekts – “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūve, Smiltenē”.

2. būvprojekts – “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – II kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē”.

Būvprojektu izstrādes galvenie mērķi ir:

 • rast vienlīdzīgu satiksmes drošības līmeni – gājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem;
 • rast iespēju apstāties un izjust, ka atrodamies mazpilsētas un latviskākā novada pašā sirdī;
 • sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai;
 • palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā daļā.

Publiskai apspriešanai tiek nodoti būvprojekta otrās kārtas vairāki varianti ar galvenajām plānojuma zonām pilsētas centram. Lai virzītos tālāk un izstrādātu būvprojektu ļoti svarīgi saprast un apzināt iedzīvotāju kopējo viedokli par Smiltenes pilsētas centra attīstību. Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem plānojumiem un izteikt savu viedokli.

Pilsētas plānojuma risinājumu publiskā apspriešana notiks no 22.09.2017.līdz 22.10.2017.

Ar iespējamiem pilsētas centra plānojuma variantiem var iepazīties:

 • Interneta vietnē www.smiltenesnovads.lv sadaļā “sabiedriskā apspriešana”, skatīt ŠEIT;
 • Paskaidrojuma raksts ŠEIT.
 • Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, darba laikā;
 • Smiltenes novada domes ēkā Pils ielā 2, Smiltenē, darba laikā;
 • Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltenē, darba laikā.

Atsauksmes aicinām iesniegt līdz 22.10.2017.

Aptaujas anketa drukātā veidā pieejama un aizpildāma vietās, kur izvietoti materiāli, tas ir Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 un Pils ielā 2. Smiltenes pilsētas Kultūras centrā;
Aptaujas anketu var izdrukāt un aizpildītu nogādāt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Drukātā anketa ŠEIT;
Aptaujas anketa elektroniski aizpildāma www.smiltenesnovads.lv.
Ar aptaujas “Smiltenes pislētas centra plānojuma risinājumi” rezultātiem var iepazīties ŠEIT

Par būvprojekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” I un II kārtas izstrādes kārtību

Kāpēc tiek izstrādāti būvprojekti tieši tagad?

Galvenās komunikācijas pilsētas centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70 gadiem, lietus kanalizācija vēl senāk. Esošais ielu segums ir nokalpojis, un jau tuvākajā laikā būs jāveic gan komunikāciju, gan ielas konstruktīvo kārtu pārbūve. Svarīgi minēt, ka pie jebkuriem pārbūves darbiem esošā satiksmes organizācija nevarēs palikt tieši tāda, kā ir, jo par to ir saņemti būtiski aizrādījumi no Ceļu satiksmes drošības direkcijas. Galvenie aizrādījumi: neatbilstoša platuma brauktuves, gājēju pārejas, neatbilstoša satiksmes organizācija stāvlaukumā, autoosta neatbilsts normatīvo aktu prasībām.

Ko paredz I kārtas būvprojekts?

I kārtas būvprojekts paredz Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūvi. II kārtas būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

Šobrīd I kārtas būvprojekta izstrādātais risinājums paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi un jaunu pieslēgumu izbūvi, lietusūdeņu novadīšanas sakārtošanu, ielu apgaismojuma pilnveidošanu, teritorijas labiekārtojuma paaugstināšanu, satiksmes drošības paaugstināšanu, tas ir esošo ielas parametru maiņu – brauktuves sašaurināšanu līdz 6 metru platumam, atsevišķas satiksmes telpas nodrošināšanu velobraucējiem, stāvvietu izbūvi, kā arī plašāku telpu gājējiem. Satiksmes drošībai un pieejamībai paredzētā atļautā braukšanas ātruma ierobežošana līdz 30km/h visā pilsētas centrālajā zonā. Kā ātruma lēninošs līdzeklis, iebraucot pilsētas centrā, paredzēts paaugstināt ielas brauktuvi. Stāvvietu izbūve paredzēta no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai paralēli brauktuvei abās ielas pusēs, kā arī platākajā brauktuves vietā paredzēts izbūvēt stāvvietas ielas centrālajā daļā, satiksmi novirzot abpus tām. Gājēju kustības nodrošināšanai un vides pieejamībai paredzēts atvēlēt plašu zonu no ielas brauktuves līdz esošajai apbūvei, paredzot seguma pārejas vienā līmenī, kā arī dažāda veida labiekārtojumu un apstādījumus.

Projekta izstrādātājs, kā arī pašvaldība pieļauj, ka I kārtas izstrādātajā risinājumā, var tikt veiktas projekta plānojuma izmaiņas, ja tas būs nepieciešams saistībā ar II kārtas būvprojekta risinājumiem.

Kāpēc I kārtas būvprojektam nav publiskā apspriešana?

Būvvalde lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību var pieņemt Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā, kas attiecināms uz vides prasībām: “Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums…”

Smiltenes novada domes Būvvalde skaidro, ka šajā gadījumā būve – iela(ceļš) jau pastāv, un netiek pasliktināta vide – projekts ir orientēts uz ātruma samazināšanu, tādējādi tādi vides faktori kā piesārņojums CO2, līdz ar to smaka un troksnis mazinās.

Īstenojot ielas pārbūves projektus, Smiltenes novada pašvaldības līdzšinējā prakse ir tāda, ka ar projektiem tiek iepazīstināti, saskaņots, meklēt kādi kopīgi problēmas risinājumi tikai ar piegulošo īpašumu īpašniekiem. I kārtas būvprojektam notikušas vairākas sanāksmes ar īpašniekiem un uzņēmējiem, kuru īpašumi piekļaujas plānotajai pārbūves teritorijai. Skaņošanas laikā būvprojektā tiek ieviestas korekcijas gan saistībā ar inženierkomunikāciju pievadu atrašanās vietu, labiekārtojumu, satiksmes organizāciju u.c.

Būtisks faktors, kāpēc I kārtas būvprojekts ir izstrādāts ātrāk nekā II kārtas, ir tas, ka I kārtas būvprojekta realizēšanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu specifiskajā atbalsta mērķī 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Projekts vērst uz ražošanas un pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu atbalstu piegulošajā teritorijā, tā īstenošanai noteikti minimālie sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: izveidotas vismaz 5 jaunas darbavietas; piesaistītas nefinanšu investīcijas vismaz 2,435 milj. eiro.; vismaz 4 labumu guvušie komersanti, tāpēc papildus sanāksmes un konsultācijas tiek veiktas tieši ar uzņēmējiem, kas darbojas šī būvprojekta pieguļošajā teritorijā.

Kāpēc Smiltenes novada pašvaldībai svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis par II kārtas būvprojektu?

II kārta būvprojekts paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.

II kārtas būvprojekts ir tikai izstrādes uzsākšanas stadijā. Būvprojekta izstrādājas SIA “Firma L4” š.g. septembra sākumā pašvaldībai prezentēja Smiltenes pilsētas centra plānojuma variantus, kur tiek piedāvāts mainīt autoostas un stāvlaukumu atrašanās vietas, kā arī satiksmes kustības organizāciju. Šie plānojumi paredz būtiskas izmaiņas plānotajā pārbūves teritorijā. Līdz ar to pašvaldība nolēma ar II kārtas būvprojekta plānojuma risinājumiem iepazīstināt sabiedrību un ar aptaujas palīdzību noskaidrot cilvēku domas par izstrādātajiem variantiem. Uzzināt vai iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16 (Aiz Smiltenes ev.lut baznīcas); uzzināt cilvēku domas par satiksmes organizāciju Baznīcas laukuma centrālajā daļā – vai satiksme virzītos pa esošo brauktuves vietu, vai satiksme būtu dalīta, ar vienvirziena kustību, vai satiksme tiktu virzīta taisnā līnijā gar Baznīcu, kā Daugavas ielas turpinājums, uzzināt kāda veida labiekārtojumu vēlas redzēt Smiltenes pilsētas centrā.

Aptaujā iegūtie rezultāti palīdzētu pašvaldībai nonākt pie viena plānojuma varianta, kuru atbalsta lielākā iedzīvotāju daļa un projekta izstrādātāji varētu uzsākt darbu pie detalizēta būvprojekta izstrādes.

2016. gads

Paziņojums par detālplānojuma “Drandu iela 5C” nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu Nr.18, 8.§. no 20.01.2016. līdz 17.02.2016. tiek organizēta Smiltenes novada Smiltenes nekustamā īpašuma „Drandu iela 5C” (kadastra Nr. 9415 005 0617) detālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai, jaunai savrupmāju dzīvojamai apbūvei, transporta un tehniskās infrastruktūras izveidei.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti” adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045, e-pasts: [email protected], interneta mājaslapa www.rp.lv.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 04.02.2016. plkst. 16:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.02.2016. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 vai elektroniski parakstītu dokumentu veidā uz [email protected]

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 25.02.2016. plkst.14:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2014.gads

Pašvaldība aicina izteikt viedokli par Bibliotēkas un peldbaseina kompleksa izbūves ieceri

a

Septembra Smiltenes novada domes sēdē deputātiem tika prezentēta jauna ideja par Bibliotēkas un peldbaseina kompleksu. Izstrādātā ideja paredz bibliotēkas un peldbaseina apvienošanu vienā ēkā, kā arī projekta realizēšanai paredzot jaunu atrašanās vietu – Dārza ielā, kas ir pašvaldībai piederoša zeme, atrodas aiz Smiltenes Centra vidusskolas, netālu no Vecā parka un Sarkanās krusta Smiltenes Slimnīcas.

Jau vēstījām, ka 2014.gada 29.janvārī pašvaldība lēma par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamiem īpašumiem Kalēju iela 7 un Kalēju iela 8 (iesāktā peldbaseina būvniecības teritorija), lai atpirktu to no SIA „Waterland” un turpinātu realizēt projektu ar saviem resursiem, lēmumā ietverot virkni nosacījumu, kuriem izpildoties dome būtu gatava noslēgt atpakaļpirkuma līgumu un iegūt īpašuma tiesības uz iepriekš minētajiem nekustamajiem īpašumiem. Diemžēl līdz šim brīdim ar nekustamā īpašuma īpašnieku nav panākta vienošanās par atpakaļpirkuma līguma noslēgšanu ar domes lēmumā minētajiem nosacījumiem.

SIA „Waterland” nerealizētais projekts par peldbaseina būvniecību ir viens no pašvaldības lielākajiem „sāpju bērniem”, jo iedzīvotāju pārmetumi un jautājumi tiek saņemti regulāri, tāpēc pašvaldība ir uzsākusi meklēt alternatīvus veidus, kā ar saviem resursiem realizēt projektu, lai Smiltenē varētu īstenot peldēšanas apmācības programmu, kā arī Smiltenes novada bibliotēkai tiktu nodrošinātas jaunas un atbilstošas telpas (šobrīd bibliotēka atrodas privātās telpās, kur ir nepiemēroti apstākļi.)

Pēc pašvaldības pasūtījuma ir izstrādi pirmie skiču varanti (izstrādātājs SIA „Made arhitekti”) jaunai idejai par bibliotēkas un peldbaseina kompleksu, kas atrastos vienā ēkā. Jaunā ideja paredz šo projektu realizēt uz pašvaldībai piederošas zemes. Izvēlētā vieta atrodas netālu no centra, ir pieejama gan gājējiem, gan autobraucējiem, atrodas starp trijām izglītības iestādēm (Smiltenes Centra vidusskolu, Smiltenes ģimnāziju un Smiltenes tehnikumu), kā arī tā atrodas netālu no Sarkanās Krusta Smiltenes slimnīcas. Ēka plānota divos stāvos, kur pirmajā stāvā atrastos peldbaseins ar četriem celiņiem (garums 25 metri), telpas kafejnīcai, otrajā stāvā telpas trenažieru zālei un aerobikas zālei, savukārt bibliotēkas telpas atrastos gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Ēkas dizaina pamatā tiktu izmantotas koka konstrukcijas un stikls.

Pirms virzīt tālāk šīs idejas realizāciju, izstrādājot tehnisko projektu, Smiltenes novada dome vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas un peldbaseina kompleksa koncepciju un funkcionalitāti, izvēlēto atrašanās vietu, ēkas dizainu. Iedzīvotāji ar skiču materiāliem var iepazīties elektroniski novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 (Kancelejas nodaļā), Pils ielā 2 (2.stāva zālē) un Smiltenes novada bibliotēkā.

Izteikt viedokli vai sniegt citus savus ierosinājumus iedzīvotāji aicināti līdz 7.novembrim, aizpildot aptaujas anketu, kas ir pieejama gan elektroniskā veidā novada mājas lapā, gan drukātā veidā Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 (Kancelejas nodaļā), Pils ielā 2 (2.stāva zālē) un Smiltenes novada bibliotēkā. Tālrunis informācijai 64774844, [email protected].

Bibliotēkas un peldbaseina kompleksa idejas vizuālie materiāli pieejami Smiltenes novada domē.  

Paskaidrojuma raksts

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.7, 11.§. no 8.05.2014. līdz 17.06.2014. tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu 2.redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 2.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

 • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad Nr. 9458 007 0076 un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas” (kad. Nr. 9458 010 0040), „Grotes” (kad. Nr.9458 010 0008), uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Precizēt dolomītu atradnes teritoriju Grundzāles pagastā.
 • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Launkalnes pagastā īpašumam „Krogzemji” uz „Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju”.
 • Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs: Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, Interneta mājaslapa www.smiltenesnovads.lv.
Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005, Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv.

Ar teritorijas plānojumu grozījumu 2.redakcijas un vides pārskata 2.redakcijas materiāliem var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.); Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.), Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 29.05.2014. plkst. 17.30 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā un 30.05.2014. plkst. 16.00 Smiltenes novada dome telpās, Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.06.2014. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

„Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 25.aprīļa līdz 2014.gada 23.maijam nodod publiskai apspriešanai „Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Vecā parka un Tepera ezeram pieguļošo teritoriju rekonstrukciju. Rekonstruējamās un labiekārtojamās teritorijas platība 29,46ha.

Būvniecības ierosinātājs: Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona: U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.: 90009067337
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs: SIA „BELSS”,
Atbildīgā persona: D.Dāle (tel.: 26191009)
Reģ.Nr.: 40003237609
Juridiskā adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 25.aprīļa līdz 23.maijam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 15.maijā, plkst.17.00.

Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 23.maijam (ieskaitot).

Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, vai pa tālruni 64774844.

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices
Pielikums nr.1
Pielikums nr.2
Pielikums nr.3
Pielikums nr.4
Pielikums nr.5
Pielikums nr.6
Paskaidrojuma raksts

APTAUJAS LAPA

„Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 21.februāra līdz 2014.gada 21.martam nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Dakteru ielas rekonstrukciju. Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums 1,28km.

Būvniecības ierosinātājs: Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona: U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.: 90009067337
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs: SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona: E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.: 44103040845
Juridiskā adrese: „Ežmalas”, Plāņu pag. Strenču nov., LV-4730

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 21.februāra līdz 21.martam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 6.martā, plkst.17.00.

Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 21.martam (ieskaitot).

Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, vai pa tālruni 64774844.

PROJEKTA RISINĀJUMS

KOPPLĀNS

RASĒJUMI:
CD_2-1; CD_2-2 ;CD_2-3; CD_2-4 ;CD_2-5 ;CD_2-6 ;CD_2-7

APTAUJAS LAPA

2013. gads

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2013.gada 30.oktobra lēmumu Nr.18, 19.§. no 5.11.2013. līdz 16.12.2013. tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu 1.redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

 • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad Nr. 9458 007 0076 un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas” (kad. Nr. 9458 010 0040), „Grotes” (kad. Nr.9458 010 0008), uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Precizēt dolomītu atradnes teritoriju Grundzāles pagastā.
 • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Launkalnes pagastā īpašumam „Krogzemji” uz „Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju”.
 • Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs: Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, Interneta mājaslapa www.smiltenesnovads.lv.

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005, Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv.

Ar teritorijas plānojumu grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Attīstības plānošana”, kā arī darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.); Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.), Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 20.11.2013.plkst. 17.30 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā un 22.11.2013.plkst. 16.00 Smiltenes novada dome telpās, Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.12.2013. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

LĒMUMS

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Smiltenes novada dome laika periodā no 2013.gada 03.janvāra līdz 2013.gada 30.janvārim nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Raiņa ielas rekonstrukciju (posms pilsētas robeža līdz Ābeļu ielai). Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums ~ 920m.

Būvniecības ierosinātājs: Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona: U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.: 90009067337
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs: SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona: E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.: 44103040845
Juridiskā adrese: Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV-4201

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2013.gada 03.janvāra līdz 30.janvārim, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2013.gada 17.janvārī, plkst.17.00.

Atsauksmes (APTAUJAS LAPA ) par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2013.gada 30.janvārim (ieskaitot).

Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, vai pa tālruni 64774844.

Projekta risinājumu apraskts
Plāns uz ortofoto kartes
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5