Statuss:
Īstenošanā
fy

Green Railway II jeb Zaļais dzelzceļš II

Projekts
Projekts “Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia” (latviski – Iekļaujoši un pieejami Zaļie Dzelzceļi Igaunijā un Latvijā)

Projekta mērķis:
Mērķis ir turpināt attīstīt pārrobežu tūrisma produktu “Green Railway”, pievienojot vērtību esošajiem Zaļā Dzelzceļa maršrutiem un vietām, izstrādājot un savienojot ar produktu jaunus maršrutus un vietas. Mērķis ir palielināt produkta un ar to saistīto pakalpojumu pieejamību dažādām mērķa grupām, piemēram, bērniem, mazu bērnu vecākiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti (tostarp pagaidu), kā arī iekļaut sociālo inovāciju, iekļaušanu un pieejamību produkta un pakalpojumu izstrādes procesā.

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Igaunijas – Latvijas programma 2021.-2027. gadam

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 2: Attīstīta ekonomiskā vide un sadarbība
Rīcības virziens 11:   Tūrisms un mārketings
Uzdevums 44:  Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru

Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks pilnveidots Zaļā Dzelzceļa posms Ape-Igaunijas robeža, veicot takas uzlabošanas darbus, izveidojot interaktīvu pieturvietu, uzstādot apgaismojumu, norādes, brīdinājuma zīmes, norobežojumus un uzstādot audiogidu. Sadarbībā ar partneriem tiks izgatavotas kartes, veidots GR reklāmas video, organizētas FAM tūres žurnālistiem un tūrisma aģentūrām, dalība Balttour, izveidots rekomendējošs dokuments iekļaušanas un pieejamības veicināšanai Zaļā Dzelzceļa takās, kā arī piesaistīti eksperti pilotprojekta un risinājumu testēšanā. Pēc takas pilnveidošanas darbu pabeigšanas tiks organizēts publisks pasākums Apes posma reklamēšanai mērķgrupām.

Projekta partneri: Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Mulgi pašvaldība, Valgas pašvaldība, Mustvee pašvaldība, Hāpsalu un Lānemā muzeju asociācija un NVO “Igaunijas dzelzceļa muzejs”.

Projekta ilgums: 36 mēneši, 01.10.2023.- 30.09.2026.

Projekta finansējums:

Kopējās plānotās projekta izmaksas: 59 400.00 EUR

Programmas finansējums: 47520.00 EUR
Pašvaldības finansējums: 5940.00 EUR
Valsts budžeta dotācija: 5940.00  EUR

 Publicitāte

Igaunijas-Latvijas programmas mājas lapa: https://estlat.eu/en