Statuss:
Īstenošanā
gcuj
 • Projekta nosaukums:
  • “Drustu kapsētas digitalizācija” (ELFLA, Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000006)
 • Projekta mērķis:
  • Projekta “Drustu kapsētas digitalizācija” mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot tā ilgtermiņa pieejamību mūsdienu tehnoloģiskajā formātā. Paralēli veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos informācijas papildināšanā, atklājot un atpazīstot arvien jaunas kapu vietas. Iegūtais materiāls būs pieejams gan digitalizētā veidā, gan kā kapu plāns vizualizēts uz kapličas ēkas sienas, kur tas periodiski tiks aktualizēts.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
  • Uzdevums 58: Uzlabot kapsētu teritorijas apsaimniekošanu un pakalpojumus
  • Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
  • Rīcības virziens 4: Kultūrvide un mantojums
  • Uzdevums 19: Attīstīt muzeju darbību un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
  • Uzdevums 21: Atjaunot un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
 • Aktivitātes:
  • Projekta īstenošanas laikā kapsētā tiks veikta topogrāfiskā uzmērīšana, kapu kopiņu uzskaite, fotofiksācija, datu vākšana un sistematizēšana, mirušo reģistrācijas grāmatu skenēšana, digitalizēšana, digitalizēta kapsētas plāna izveide, sistēmas izstrāde, kuru var papildināt un lietot no jebkuras vietas. Ka arī uz projekta noslēgšanas brīdi tiks izveidota lielformāta vizualizācija, kura novietota pie kapličas sienas, tādejādi informējot interesentus par projektu un iespēju papildināt datus par Drustu kapsētu. Projekta rezultātā izveidoto datu bāzi un projekta materiālus uzturēs Smiltenes novada pašvaldība, datubāze tiks abonēta pastāvīgi un katra jaunā kapu vieta tiks reģistrēta.
 • Projekta ilgums:
  • 01.06.2023. – 30.05.2024. 
 • Projekta finansējums:
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 4779,50 EUR, no kurām:
  • Programmas finansējums: 4301,55 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 477,95 EUR
 • Publicitāte:
h
sg