Statuss:
Īstenošanā
gcuj
 • Projekta nosaukums:
  • Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana (ELFLA, Nr. 23-09-AL26-A019.2210-000001)
 • Projekta mērķis:
  • Īstenojot projektu “Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana”, tiks palielināts vietas potenciāls un pievilcība, kas sekmēs dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tiks nodrošināta bāze daudzveidīgāku kultūras pasākumu piedāvājumam. Pilnveidojot un labiekārtojot publisko ārtelpu, tiks sekmēta pagasta un īpaši Bormaņmuižas atpazīstamība, kas veicinās tūrisma, kultūras, veselības un citu nozaru attīstību.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam  19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” stratēģiskā mērķis  “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide”.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
  • Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
 • Aktivitātes:
  • Pontonu tilta izveide pār Vidus dīķi;
  • Celiņa izveide no tilta beigu posma līdz uzkalniņam;
  • Dēļu platformas izveide uzkalniņā.
  • Projekta ilgums: 22.12.2023. – 01.09.2025.
  • Projekta finansējums:
  • Projekta kopējās izmaksas 32980,11 EUR, no tām:
  • Programmas finansējums: 29682,10 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 3298,01 EUR
cg