Projekti
cg

Smiltenes novada pašvaldība iesniedza divus projekta iesniegumus “Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana” un “Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide” konkursā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” stratēģiskā mērķa  “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” sasniegšanai.

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja abus projekta pieteikumus.

Īstenojot projektus “Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana” un “Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide”, tiks palielināts vietas potenciāls un pievilcība, kas sekmēs dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tiks nodrošināta bāze daudzveidīgāku un jaunu integrētu tūrisma un kultūras pasākumu piedāvājumam. Tiks radīta kvalitatīva vide esošajām un nākamajām paaudzēm, saglabāts un attīstīts dabas un kultūras mantojums, īpašu uzmanību pievēršot vietējas nozīmes valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa “Bormaņmuižas parks” galvenajai vērtībai – oriģinalitātei un unikalitātei.

Projektu ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības:

  • izveidots pontonu tilts pāri Vidus dīķim;
  • izveidots celiņš no tilta beigu posma līdz uzkalniņam;
  • uzstādīta dēļu platforma uzkalniņā;
  • turpināta iesāktās pastaigu takas izveidošana un tās bruģēšana.

Projekta “Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana” kopējās plānotās izmaksas ir 32980.11 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 29682.10 EUR. Savukārt projekta “Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide” kopējās plānotās izmaksas ir 19757.11 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 17781.40 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa