Statuss:
Īstenošanā
gcuj
 • Projekta nosaukums:
  • Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide (ELFLA, Nr.23-09-AL26-A019.2210-000002)
 • Projekta mērķis:
  • Īstenojot projektu “Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide”, tiks palielināts vietas potenciāls un pievilcība, kas sekmēs dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Pilnveidojot un labiekārtojot publisko ārtelpu, tiks sekmēta pagasta un īpaši Bormaņmuižas atpazīstamība, kas veicinās tūrisma, kultūras, veselības un citu nozaru attīstību.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam  19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” stratēģiskā mērķis  “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide”.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība;
  • Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra;
  • Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu.
  • Aktivitātes: Projekta ietvaros tiks turpināta iesāktās pastaigu takas izveidošana un tās bruģēšana 1m platumā un 130 m garumā.
 • Projekta ilgums:
  • 22.12.2023. – 01.09.2025.
 • Projekta finansējums:
  • Projekta kopējās izmaksas 19 757,11 EUR, no tām programmas finansējums: 17781,40 EUR un pašvaldības finansējums: 1 975,71 EUR.
cg