Statuss:
Īstenošanā
gcuj
 • Projekta nosaukums:
  • Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā (ELFLA, Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000012)
 • Projekta mērķis:
  • Projekta mērķis ir radīt modernu pieturvietu tūristiem un iedzīvotājiem, kas izvēlētos teritoriju kā piknika, atpūtas un telšu vietu jebkurā diennakts laikā. Mērķis veicināt tūrisma teritorijas pievilcību un uzlabot tūrisma un atpūtas piedāvājumu.
  • Labiekārtotā atpūtas vieta tiek mērķtiecīgi veidota augšpus Staburagam, lai mazinātu antropogēno slodzi biotopa teritorijā, kas ir Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikums.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam  19.2 apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 2: Attīstīta ekonomiskā vide un sadarbība
  • Rīcības virziens 11: Tūrisms un mārketings
  • Uzdevums 44: Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru
  • Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 12:  Vide un dabas resursi
  • Uzdevums 44: Sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību
  • Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
  • Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
 • Aktivitātes:
  • Projekta ietvaros laukumā augšpus kāpnēm paredzēts atpūtas vietas iekārtojums, kur projektēts:
  • galds ar 2 soliem;
  • zemē iestrādāta ugunskura vieta ar 2 soliem;
  • velostatīvs radiālai 6 velosipēdu novietošanai;
  • atkritumu urna.
  • Uz platformas Raunas upes krasta nogāzes paredzēti 2 soli bez atzveltnes un atkritumu urna.
  • Informatīvo stendu izgatavošana atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju paraugam un uzstādīšana 2 vietās – pie auto stāvlaukuma esoša stenda vietā un pie Raunas upes nogāzes gājēju platformas.
 • Projekta ilgums:
  • 02.02.2024. – 30.11.2024.
 • Projekta finansējums:
  • Projekta kopējās izmaksas 9931,00 EUR, no tām:
  • Programmas finansējums: 8937,90 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 993,10 EUR
 • Publicitāte: