vjp
jspa

Šā gada 29. jūlijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un  Smiltenes novada dome parakstīja līgumu par projekta “Esi pamanāms” īstenošanu. Projekts tika apstiprināts konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Visas projekta aktivitātes norisināsies Smiltenes vidusskolā līdz 31.12.2021.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par mentālās veselības riskiem, motivējot komunicēt par pašizjūtu, attīstīt sadarbības prasmes, iesaistīties problēmu risināšanā un nākotnes situāciju prevencijā.

 Mērķa grupa ir Smiltenes pilsētas skolas vecuma jaunieši, kuri izjutuši Covid-19 sekas. Projekta galvenās aktivitātes būs: digitāla monitoringa rīka izstrāde; grupu nodarbības “Esi pamanāms” 9.-10.kl. skolēniem; individuālās konsultācijas jauniešiem atbilstoši nepieciešamībai.

Projekta rezultātā tiks paaugstinātas jauniešu kompetences par savas mentālās veselības jautājumiem, kā arī jauniešu komunikācijas prasmes, veicināta pašapziņa un savstarpējs atbalsts, mazināti psihoemocionālās veselības riski, kā arī veicināta motivācija un komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas turpmākām mācībām un darba tirgum.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros

 

Projekta koordinatore Aiga Sorokina