Smilt-grants_ieguve

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes”.

Ierosinātāja: SIA “DSG Karjeri”, reģistrācijas Nr. 40003747654, juridiskā adrese: Rīga, Hipokrāta iela 2D, LV-1079.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 4276 006 0007) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0007, Raunas pagasts, Smiltenes novads.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. VI22SI0016. Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 7. jūlija IVN Programma Nr. 5 – 03/19/2022.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums paredzētajai darbībai derīgo izrakteņu Smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes”  iesniegts atzinuma saņemšanai Vides pārraudzības valsts birojā  2024. gada 11. jūnijā.

Ziņojuma pilnveidotā redakcija pieejama SIA “Firma L4 ” tīmekļvietnē