Kas ir Smiltenes novads?

 • Smiltenes novads izveidots 2021. gada 1. jūlijā. 
 • Smiltenes novads ir teritorija, kas sastāv no divām pilsētām un četrpadsmit pagastiem:                
  • Smiltenes pilsēta,                                                
  • Apes pilsēta,                                                
  • Apes pagasts,                                                
  • Bilskas pagasts,                                                
  • Blomes pagasts,                                                
  • Brantu pagasts,                                                
  • Drustu pagasts,                                                
  • Gaujienas pagasts,                                                
  • Grundzāles pagasts,                                                
  • Launkalnes pagasts,                                                
  • Palsmanes pagasts,                                                
  • Raunas pagasts,                                                
  • Smiltenes pagasts,                                                
  • Trapenes pagasts,                                                
  • Variņu pagasts,                                                
  • Virešu pagasts.                                                                                   
 • Novada administratīvais centrs ir Smiltene.                                                

Kas ir Smiltenes novada pašvaldība?

 • Smiltenes novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas rūpējas par pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. To veido dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas, kas nodrošina domes lémumu izpildi un pakalpojumus iedzīvotājiem.                                                                                       

Kas ir Smiltenes novada pašvaldības dome? 

 • Smiltenes novada pašvaldības domi veido piecpadsmit deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.
 • Smiltenes novada pašvaldības domi vada domes priekšsēdētājs un divi vietnieki. Viņus ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.
 • Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir Edgars Avotiņš un priekšsēdētāja vietnieces Astrīda Harju un Gita Mūrniece.
 • Deputāti lēmumus pieņem domes sēdēs.
 • Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī –  pilnās kalendārās trešās nedēļas ceturtdienā.
 • Sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs. 
 • Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un  komisijas. 
 • Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācija, iestādes un kapitālsabiedrības.                                                                                   

Kas ir Smiltenes novada pašvaldības Centrālā administrācija?

 • Pašvaldības Centrālā administrācija ir iestāde, kas nodrošina domes deputātu lēmumu sagatavošanu un izpildīšanu.
 • Administrācijas darbu vada izpilddirektors Andris Lapiņš. Izpilddirektoram ir divi vietnieki Evija Zurģe un Mārtiņš Ulāns.
 • Izpilddirektoru un vietniekus ieceļ domes deputāti.                                                

Kas ir Smiltenes novada pašvaldības iestādes?                                                

 • Lai gādātu par pašvaldības uzdevumu izpildi, dome ir izveidojusi pašvaldības iestādes.
 • Iestādes vada domes iecelts vadītājs.
 • Iestādes vadītājs ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram.

Pašvaldība nodrošina:                                                

 • komunālos pakalpojumus (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija dzīvesvietā, atkritumu apsaimniekošana, namu pārvaldīšana);          
 • ielu, ceļu un laukumu būvniecību, remontu un uzturēšanu;                                                
 • sakoptus parkus, atpūtas zonas un aktīvās atpūtas iespējas;                                                
 • skolas un bērnudārzus;                                                
 • kultūras pasākumus un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;                                                
 • sporta pakalpojumus, pasākumus un vietas, kur sportot;                                                
 • tūrisma pakalpojumus;                                                
 • sociālo palīdzību un veselības aprūpi;                                                
 • bērnu tiesību un interešu aizsardzību;                                                
 • drošību un kārtību;                                                
 • klientu apkalpošanu par valsts iestāžu pakalpojumiem.                                                

Pašvaldības sniegto pakalpojumu apraksti un iesniegumu veidlapas pieejamas sadaļā Pakalpojumi.          

Kur atrodas Smiltenes novada pašvaldība? 

Smiltenes novada pašvaldība atrodas atrodas Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729. 

Kā sazināties ar Smiltenes novada pašvaldību?                                                

 • Atnākot uz kādu no klientu apkalpošanas centriem:                                                
  • Smiltenē, Dārza iela 3;                                                
  • Apē, Stacijas iela 2;                                                
  • Raunā, Vidzemes iela 2;                                                
  • Drustos, Palsas iela 20;                                                
  • Variņos,Oktobra iela 13;                                                
  • Gaujienā, Pilskalni;                                                
  • Trapenē, Pagastnams;                                                
  • Grundzālē,Tilta iela 5;                                                
  • Palsmanē, Pagasta nams;                                                
 • zvanot pa tālruni +371 64707588 vai +371 20022348,                                                
 • rakstot uz e-pastu [email protected],                                                
 • atsūtot vēstuli pa pastu, rakstot uz adresi Dārza iela 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.                                                               
 • Pašvaldības darba laiks:

  • pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-18.00;                                                
  • otrdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;                                                
  • trešdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;                                                
  • ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;                                                
  • piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00;                                                
  • sestdienās, svētdienās un svētku dienās pašvaldība ir slēgta;
  • pašvaldības klientu apkalpošanas centri strādā bez pusdienu pārtraukuma; 
  • pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir par vienu stundu īsāks.          

Iedzīvotājiem tikšanās pie pašvaldības vadības iepriekš jāpiesaka, zvanot: