Kontakti

piladzitis [at] smiltenesnovads.lv
PII "Pilādzītis"
Atrašanās vieta kartē

Darba laiks

 • Pirmdiena 7.30–18.30
 • Otrdiena 7.30–18.30
 • Trešdiena 7.30–18.30
 • Ceturtdiena 7.30–18.30
 • Piektdiena 7.30–18.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Par iestādi 

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota un padotībā esoša izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

 • Iestādes darbības mērķi ir:
  • organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
  • sekmēt bērna personības daudzpusīgu un harmonisku veidošanos, veselības stiprināšanu, sagatavošanos pamatizglītības apguvei.  
 • 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītību apgūst 315 izglītojamie. 
 • Vēstures fakti

Pirmsskolas izglītības iestādei Smiltenē ir sena vēsture, tās aizsākumi meklējami 1938. gada 8. decembrī Dārza ielā 16,  kad Latvijas Bērnu palīdzības biedrības Smiltenes nodaļa atvēra bērnudārzu trūcīgo vecāku bērniem. Iesākumā iestādi apmeklēja  ap 20 bērnu. Jau no pirmajiem pastāvēšanas gadiem bērnudārzā godā turētas latviešu tautas tradīcijas. 1940.gadā bērnudārzs kļuva par valsts iestādi un tika  pārcelts uz Raiņa ielu 14, bērnu skaits – 35. Laika gaitā pakāpeniski grupu skaits palielinājās līdz 8, un 2000.gadā bērnudārzs ieguva nosaukumu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, kas bija izvietota 3 ēkās.
Pēc Otrā Pasaules kara Smiltenē tika atvēra otra pirmsskolas izglītības iestāde pašiem mazākajiem smilteniešiem, kas ar laiku kļuva par Smiltenes pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādi ar 4 grupām.

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” izveidota 2008. gada 1.jūnijā, reorganizējot Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzīte” un Smiltenes pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādi. Iestāde ir abu reorganizēto pirmsskolas izglītības iestāžu visu saistību un tiesību pārņēmēja. Lai izvēlētos jaunās iestādes nosaukumu, tika rīkots bērnu, vecāku un darbinieku konkurss par jaunā bērnudārza nosaukumu. Par uzvarētāju atzina Latvijas stipro un sargājošo koku pīlādzi, kura ķekari simbolizē Iestādes grupiņas, bet ogas – bērnus. 

Ar 2023. gada 1. septembri Bilskas pamatskolas telpās tiek īstenota pirmsskolas izglītības apguve, par kuras īstenošanu atbildīga ir Smiltenes PII “Pīlādzītis”.

 • Izglītības iestādes misija, vīzija
  • Misija – bērnam draudzīgā, attīstošā un latviskā vidē palīdzēt attīstīt savu individualitāti, pozitīvu pašapziņu un uz savstarpēju cieņu balstītu sadarbību.
  • Vīzija par izglītojamo – pirmsskolas vecuma bērns kā domātājs un darītājs, kuram ir iespēja attīstīt savu individualitāti un uz savstarpēju cieņu balstītas sadarbības prasmes.
  • Lepojamies

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” teritorija un telpas ir labiekārtotas, pieejama daudzveidīga rotaļu un mācību materiālā bāze, kas sekmē bērna vispusīgu attīstību. Iestādē izveidota Sajūtu istaba. Iestādē pieejams logopēds un psihologs.

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” ir arī Smiltenes novada pirmsskolas metodiskais centrs, kas sniedz atbalstu pedagogu un tehnisko darbinieku tālākizglītībā, nepieciešamības gadījumos sniedz konsultācijas ar pirmsskolu saistītos jautājumos, nodrošina prakses vietas studentiem.

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” lielu vērību pievērš bērnu latviskās dzīvesziņas sekmēšanai, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Iestādē tiek atzīmētas Teātra un/vai Mākslas dienas. Katru gadu tiek svinēta “Pīlādzīša” dzimšanas diena 1. jūnijā, kas vienlaikus ir skaists mācību gada noslēgums.

Pirmsskolas izglītības grupās organizējām dažādus pasākumus un svinam svētkus:

 • Zinību diena 1. septembrī,
 • Miķeļdiena,
 • Rudens svētki,
 • Mārtiņdiena,
 • Lāčplēša diena,
 • Latvijas dzimšanas diena,
 • Ziemassvētki,
 • Veselības nedēļa,
 • Meteņi,
 • Lieldienas,
 • Mātes diena,
 • Izlaidumi,
 • Līgo svētki.
 • Pirmsskolas izglītības vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programma.
 • Rīgas ielas 8A, Smiltene, Smiltenes novads:
  • 1. grupa “Taurenīši”
  • 2. grupa “Cālīši”
  • 3. grupa “Kaķēni”
  • 4. grupa “Mārītes”
  • 5. grupa “Pelēni”
  • 6. grupa “Vāverēni”
  • 7. grupa “Zaķēni”
  • 8. grupa”Ezēni”
  • 9. grupa “Bitītes”
  • 10. grupa “Rūķi”
  • 11. grupa “Lācēni”
  • 12. grupa “Zilonēni”
 • Mētras iela 11A, Smiltene, Smiltenes novads:
  • 13. grupa “Lapsēni”
  • 14. grupa “Vardītes”
 • “Bilskas pamatskola”, Bilskas, Bilskas pagasts, Smiltenes novads:
  • 15. grupa “Sprīdīši”
  • 16. grupa “Skudriņas”
  • 17. grupa “Pūcītes”

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” bērniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības programmās:

 • “Angļu valoda mazajiem” (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem);
 • “Futbols mūsu sirdīs”. 

Vārds, uzvārds

Amats

Anda Dinga 

Izglītības metodiķis

Santa Timermane

Izglītības metodiķis

Jana Marta Ivanovska 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Baiba Jāņkalne 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Elīna Jansone

Skolotāja palīgs

Dace Zeihmane-Medejse

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Mairita Zecmane 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Zita Rubene 

Skolotāja palīgs

Laima Janova

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ineta Visendorfa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Jūlija Špate 

Skolotāja palīgs

Aiga Ceple 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Līga Veigule 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ginta Grigule 

Skolotāja palīgs

Evita Kaļva

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Zaiga Mazjāne

Skolotāja palīgs

Agita Beloraga 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Kudule 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Alla Ļitviņčika 

Skolotāja palīgs

Gunta Mežule 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ilze Mūrmane 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Daiga Cepurīte

Skolotāja palīgs

Vēsma Bērziņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Mārīte Ozola 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inta Stuķēna

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ļena Kondratjeva 

Skolotāja palīgs

Zanda Troiņikova-Eglīte 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Liene Krūmiņa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ligita Rubene

Skolotāja palīgs

Inguna Slapjuma 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Olita Haka

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Svetlana Dišlere 

Skolotāja palīgs

Mudīte Šilaua 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Āboliņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Dagnija Bērziņa 

Skolotāja palīgs

Sanita Ķēniņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Skudriņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Sanita Nātra

Skolotāja palīgs

Indra Antēna 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Dita Baiba Brūzīte 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Justīne Prikaza 

Skolotāja palīgs

Elīza Znota 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Guna Lejiņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Meldere 

Skolotāja palīgs

Lāsma Serdāne 

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Zane Ozola

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Ieva Klāva-Bunga 

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

Liene Reimane

Skolotājs logopēds

Monta Sīmane 

Skolotājs logopēds

Ivinga Sīmane 

Skolotājs logopēds

 • ZAAO vides izglītības akcijas.
 • Pārstrādājamo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu darīt”.
 • “Zaļā josta” konkurss “Tīrai Latvijai”.
 • Starptautiskais NORDPLUS projekts, iekļaujošā izglītība pirmsskolā.
 • E-Twinning projekts “Tie kas lido, lien un skrien”.
 • Latvijas Olimpiskās komitejas organizētie pasākumi.
 • Eiropas sporta nedēļas ietvaros rīkoti sporta pasākumi.
 • Programma “Piens” un augļi skolai”.
 • Latviešu valodas aģentūras organizētie konkursi.
 • Labdarības pasākumi ”Balta, balta mana sirds”.