Kontakti

ovgaujienaspsk [at] smiltenesnovads.lv
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Ieva Zariņa

Direktore
ieva.zarina [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta vispārējās izglītības iestāde.

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatskolā mācās 113 izglītojamie, 46 bērni apgūst pirmsskolas izglītību. 
 • Vēstures fakti
  • Gaujienas vidusskola, tagad pamatskola, bija un ir trīs gadsimtus ilgās novada skolu vēstures mantiniece. No pirmās skolas – 1688. gadā dibinātās Umalnieku skolas zemnieku bērniem līdz 19. gadsimta Gaujienas draudzes 9 pagastskolām un 1 draudzes skolai. Bija nepieciešama augstāka mācību iestāde. Četrus gadus pēc Latvijas valsts nodibināšanas, Gaujienas pagasta pilnvarotie – Voldemārs Bišers un Jānis Jaunozols, kas bija vidusskolas dibināšanas iniciatori, noslēdza vienošanos ar Izglītības ministriju par vidusskolas atvēršanu Gaujienas muižas pils ēkā.
  • 1922. gada 3. septembrī Gaujienas vidusskolas atvēršanas svinīgajā pasākumā barona Vulfa pilī pirmo reizi atskanēja Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju!”.
  • 1984. gadā skolu nosauca dzejnieka, skolas absolventa Ojāra Vācieša vārdā.
  • 2016. gadā skolai pievienoja pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis.”
  • 2020. gada 30. jūnijs. Tiek nolaists Latvijas valsts karogs pie Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas ēkas-barona Vulfa pils. Pils, kas bija mājas skolai 98 gadus. Nekas nepazūd-tikai šķiras skola un pils. Skola citās telpās-bijušajā Gaujienas internātpamatskolā.
  • 2022. gadā  svinējām Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pastāvēšanas 100 gadu jubileju ar moto, kuru rakstījis Ojārs Vācietis – “Gaujiena ir viena laba ceļa sākums.” 100 gadi – ir mainījušies laiki un varas, ir mainījušies skolotāji un skolēni, ir mainījušies mācību priekšmeti un  mācību līdzekļi, pat skolas atrašanās vieta ir mainījusies, bet nemainīga ir palikusi skolas sūtība – paņemt pie rokas mazo cilvēkbērnu un sagatavot viņu sava dzīves ceļa sākumam.
 • Skolas vīzija, misija
  • Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir skola, kurā mācās visi. Skolotāji – paši mācās, māca un vada izglītojamo mācīšanos. Skolēni – no mācīšanās līdz pašvadītai mācīšanās. Vecāki – daudzveidīgi sadarbojas ar skolu.
  • Mūsu skolas misija ir konkurētspējīgas, pozitīvas, radošas, individuālo spēju attīstošas, uz mūžizglītību vērstas personības veidošana kompetencēs balstītā izglītībā.
 • Lepojamies
  • Īpaša nozīme un vieta skolas dzīvē ir Cēsu pulka Skolnieku rotas Piemiņas karoga svētku tradīcijai. 1929.gadā Skolnieku rotas 10 gadu atcerei un lai turpmāk saglabātu Cēsu skolnieku varonīgo Brīvības cīņu piemiņu, nodibināja un izgatavoja rotas piemiņas karogu. Līdzekļus piemiņas karogam ziedoja skolēni un skolotāji no 9 Ziemeļlatvijas ģimnāzijām. Starp šīm skolām bija arī Gaujienas ģimnāzija. Mainoties varām, arī šī tradīcija tika aizliegta. Kad Latvijas valsts atguva brīvību, 1998.gadā Skolnieku rotas piemiņas karoga svētku tradīcija atdzima un atkal, nu jau, 10 Ziemeļvidzemes skolas ik gadu satiekas Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga svētkos.
  • Skolēni padziļināti apgūst Brīvības cīņu, Cēsu kauju, Skolnieku rotas un tās karoga vēsturi, piedalās visu cauru gadu patriotiskos un militāri patriotiskos pasākumos. Lepojamies, ka šo tradīciju atbalsta mūsu skolas absolvents, viceadmirālis, “Latvijas ģenerāļu kluba” vadītājs Gaidis Andrejs Zeibots.
  • Mūsu skola Skolnieku rotas Piemiņas karogu glabāšanā saņēma 1936., 2002., 2012. un 2022. gadā. Mēs esam lepni, ka varam glabāt Skolnieku rotas piemiņas karogu.
  • Lepojamies ar skolas muzeju, kuru izveidoja skolotājs, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Grāvis. Lepojamies ar skolas absolventiem, skolēniem, pedagogiem un vecākiem, savu pagastu un novadu.
 • Ar 2023. gada 1. septembri Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai tiek pievienota Trapenes sākumskola. Tas būs jauns sākums, jaunas idejas, bet  mūs vienos kopīgi mērķi.
 • Zinību diena
 • Rudens izstādes
 • Dzejas dienas
 • Skolotāju diena
 • 4.klases uzņemšanas nedēļa
 • Lāčplēša diena
 • LR proklamēšanas diena
 • Mārtiņdiena
 • Ziemassvētki
 • Sveču diena
 • Latvijas skolu Ziemas festivāls
 • 1.klases svētki
 • Vecāku dienas
 • Lieldienas
 • Karjeras nedēļa
 • Lielā talka
 • Droša interneta nedēļa
 • Sporta diena
 • Mātes diena
 • Popiela
 • Zinību svētki mācību gada noslēgumā
 • Īpaša tradīcija – Pūcīšu dāvināšana skolēniem par labiem darbiem, pēdējā zvana diena, 9.klases izlaidums
 • Pirmsskolas izglītības programma.
 • Pamattizglītības programma.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 • Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā iespēja darboties interešu izglītības pulciņos:
  • Sports 1.-9.klase;
  • Koris 1.-3.klase;
  • Koris 4.-9.klase;
  • Datorika 1.-3.klase;
  • Teātra pulciņš 5.-9.klase;
  • Dejas 1.-4.klase;
  • Dejas 5.-9.klase; 
  • Eksperimenti un pētījumi fizikā 8.-9.klase;
  • Aktīvi darbojas jaunsargu organizācija
 • Skola piedāvā mācīties velo apmācību sadarbībā ar CSDD un iegūt velosipēda vadītāja apliecību.
 • Skolēniem iespēja piedalīties pagasta sporta organizatora rīkotajās orientēšanās nodarbībās.
 • Skolēni izmanto iespēju papildus mācīties Gaujienas Mūzikas un mākslas skolā, kura atrodas šajā pašā skolas ēkā.
 • Skola piedāvā pagarināto dienas grupu 1.-5. klases izglītojamajiem.
Skolotājs Amats
Ilze Zilbere Latviešu valodas, literatūras skolotāja
Ieva Zariņa  Ģeogrāfijas skolotāja
Aija Palmbaha Sākumskolas skolotāja
Dagnija Pakalne Mūzikas, datorikas, teātra mākslas skolotāja
Evija Leoska  Sporta, sporta un veselības skolotāja
Gunita Ķelpa  Angļu valodas skolotāja
Vizbulīte Jaukule  Sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja
Sarmīte Granta  Matemātikas, fizikas, inženierzinības skolotāja
Līga Bukovska  Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, sociālo zinību un vēstures skolotāja
Einārs Broms  Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Gunta Briede Matemātikas skolotāja
Inga Baumane-Smeško Sākumskolas skolotāja, bioloģija, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas
Jeļena Graņicina Krievu valodas skolotāja
Mārīte Alkšere Ķīmijas skolotāja
 • Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola realizēja 2 gadu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Skola katram bērnam” par iekļaujošās izglītības iespējām un risinājumiem skolā.
 • Skola realizē projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Darbošanās šajā projektā ir veicinājusi ieinteresētību par eksaktajiem mācību priekšmetiem, fizikas olimpiādē novadā iegūta 2. vieta, radusies izpratne, ka eksaktie priekšmeti var būt saprotami, interesanti, saistīti ar dzīvi, dabu, ikdienu. Skolēni guva prieku radošajā procesā.
 • ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tika sniegtas konsultācijas izglītojamajiem matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā 6 izglītojamajiem gan klātienē, gan attālināti. 5 izglītojamie saņēma sekmīgus vērtējumus un tika pārcelti nākošajā klasē. Viens skolēns mācās atkārtoti tajā pašā klasē.
 • ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Pumpurs).
 • Dalība centra “Dardedze” organizētā izglītojošā programmā “Esi pārliecināts!” 11-14 gadu veciem pusaudžiem, ar mērķi stiprināt viņu pašapziņu un veselīgu attieksmi pret savu ķermeni.
 • Valsts programma “Latvijas skolas soma”.
 • Programma “Skolas piens un augļi”.
 • Starp 93 Latvijas skolām arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola īstenos idejas skolēnu pašpārvalžu attīstībai iniciatīvā “Kontakts”.
 • Viss skolas kolektīvs un vecāki darbosimies sociālajā projektā “Neklusē,” lai mācītos cieņpilnu attiecību veidošanu skolā un ģimenē.
Līgas Bukovskas sveikšana