Kontakti

blomespsk [at] smiltenesnovads.lv
Blomes pamatskola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Guntra Dūle

Direktore
blomespsk [at] smiltenesnovads.lv

Sarmīte Kuģe

Metodiķe
blomespsk [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Blomes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta un tās padotībā esoša iestāde, kas īsteno pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmas.

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatskolā mācās 91 izglītojamais, 36 bērni apgūst pirmsskolas izglītību. 
 • Vēstures fakti
  • Blomē pirmā skola ir dibināta 1768. gadā kā muižas skola. 1861. gadā nodibināta pagastskola. 1880. gadā uz „Silķītes” mājas zemes uzceļ jaunu mūra skolas ēku, skolu iesauc par „Siļķītes” pagastskolu, 1880. gadā tajā mācās 65 skolēni, mācību laiks – 3 gadi, skolas pārzinis Andžs Kiršbaums. 1932. gadā Siļķītes pagastskola tiek pārdēvēta par Blomes pagasta 6-klasīgo pamatskolu, tajā mācās 112 skolēnu, strādā 4 skolotāji. „Siļķītes” skola pastāv 100 gadus. Tikai 1981. gadā skola sāka darbu jaunajā – tagadējā skolas ēkā. 
 • Skolas misija, vīzija 
  • Misija – dot iespēju ikvienam izglītojamajam saņemt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu sekmīgam tālākizglītības procesam, radīt vēlmi un attīstīt spējas personības nepārtrauktai un apzinātai pilnveidošanai.
  • Vīzija – mūsdienīga, atvērta, konkurētspējīga izglītības iestāde, kas veicina ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību, kurus atbalsta radoši, atbildīgi un saprotoši pedagogu, kas sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un sabiedrību.
 • Lepojamies
  • Blomes skola var lepoties ar saviem absolventiem: komponistu, ērģelnieku, kora „Dziesmuvara” diriģentu Ādolfu Ābeli, Latvijas Meža  epartamenta direktoru Jāni Ozolu, Latvijas ceļu un šoseju departamenta direktoru, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Aleksandru Jāni Silenieku, Latvijas Universitātes pasniedzējiem – docentu Kārli Kiršteinu un profesoru Gunti Eberhardu.
 • Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas akcentē piederības sajūtas veicināšanu savai skolai, pagastam, novadam, valstij, veicina pašapziņu un pozitīvas personības veidošanos, atbildības sajūtas veidošanos katrā izglītojamajā.
 • Par skolas tradīciju kļuvuši šādi pasākumi: Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, Valsts svētku svinības, Sporta dienas, Mācību priekšmetu nedēļas, Ziemassvētku svinības, Mātes dienas koncerts, Pēdējais zvans, Izlaidumi, Rudens un pavasara ekskursijas, pārgājieni, Absolventu salidojumi.

Skolas himna 

Sudrabainā ābele
(teksts – J. Osmanis, Mūzika – A. Egle)

Skolas dārzā ābele
Sudrabaini zied,
Un pie tās pēc āboliem
Skolas bērni iet.
Varbūt tas nav ābols,
Varbūt tas ir prieks,
Varbūt tas patiešām
Apaļš desmitnieks.
Paņem saldo brīnumu
Un uz skolu ej,
Klusu mīļu paldies
Saki ābelei.
Paies daudzas dienas,
Un pat gadi ies,
Bērni skolas ābelei
Mīļu paldies teiks.

 • Pirmsskolas izglītības programma.
 • Pamattizglītības programma.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Sadarbībā ar Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centru realizē šādas interešu izglītības programmas:

 • koris;
 • ansamblis;
 • deju kolektīvs;
 • radošās pašizpausmes pulciņš;
 • folkloras pulciņš;
 • sporta pulciņš;
 • mazpulki.

Vārds, uzvārds

Amats

Guntra Dūle

Direktore, datorikas skolotāja

Dzintra Palma

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.un 9. klases audzinātāja

Ingrīda Apsīte

Sākumskolas un matemātikas 7.-9.kl. skolotāja, 3. klases audzinātāja

Ilze Āboltiņa

Ķīmijas, bioloģijas, sociālo zinību skolotāja, 7. klases audzinātāja

Juris Bērziņš

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Ilona Burova

Sākumskolas un matemātikas (5.-6.kl.) skolotāja, 2. klases audzinātāja

Ilona Būda

Krievu valodas skolotāja

Arta Egle

Mūzikas skolotāja, 5. un 6. klases audzinātāja

David Stephen Jones

Angļu valodas skolotājs

Anda Kalniņa     

Vēstures, sociālo zinību skolotāja

Mārtiņš Latvers

Fizikas un inženierzinību skolotājs

Gunita Maka

Sociālais pedagogs

Elvis Markss

Sporta un veselības skolotājs

Aira Nīla

Angļu valodas skolotāja

Natālija Ragovska

Sākumskolas skolotāja, 1.un 4. klases audzinātāja

Ārija Romanovska

Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Gita Skrastiņa   

Ģeogrāfijas skolotāja

Sarmīte Kuģe

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Kristīne Ziediņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Aira Martinsone

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Zanda Pukste

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Inga Štorha

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Ineta Trapane   

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Inita Zaharčuka

Izglītības psiholoģe

Ivinga Sīmane

Logopēde