Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji.

Institūcija, organizējot sabiedrisko apspriedi :

 • informē par sanāksmes vietu, laiku un atbildīgo amatpersonu;
 • nodrošina, ka visa ar sanāksmi saistītā informācija ir pieejama institūcijas mājaslapā ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos. (MK Nr.970)

Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecība Smiltenes novadā

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecība Smiltenes novadā.

Ierosinātāja: SIA “WPR2”, reģistrācijas Nr. 50203195901, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010, tālruņa numurs: 29466765.

Paredzētās darbības vieta: Vēja elektrostaciju parka iespējamā izveides vieta ir Smiltenes novads (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 23. marta lēmums Nr. 5-02/12/2022.

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecības Smiltenes novada Drustu un Launkalnes pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2023. gada janvāris) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Lokālplānojuma izstrāde: Paralēli ietekmes uz vidi novērtējuma procesam vēja parkam “Augstkalni” tiek veikta arī lokālplānojuma izstrāde. Informācija par lokālplānojuma izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības iespējām pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē – Publiskā apspriešana, lokālplānojumi un portālā geolatvija.lv

Informācija par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 9. februāra līdz 17. martam. Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2023. gada 9. februāri, būs pieejams:

 • Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā) darba laikā;
 • Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldē (adrese: Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagastā) darba laikā;
 • Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (adrese: Ezera ielā 2A, Launkalne, Launkalnes pagastā) darba laikā;
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

APSPRIEŠANAS DOKUMENTI

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 28. februārī plkst. 17.00. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies vienlaicīgi ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi. Saite uz sanāksmi – https://us06web.zoom.us/j/88311961931. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 7. martam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi [email protected]. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Iedzīvotāju aptauja: Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 2023. gada 17. martam piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa ir pieejama tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 17. martam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: [email protected] tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

“Smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradne “Vālodzes””

Derīgo izrakteņu atradne Vālodzes, nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 4276 006 0007) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0007, Raunas pagasts, Smiltenes novads. 

Paredzētā darbība smilts-grants, smilts un mālsmilts materiāla ieguve un apstrāde derīgo izrakteņu atradnē Vālodzes. Derīgo izrakteņu ieguves platība 74.67 tūkst.m2. Ieguvi plānots veikt virs gruntsūdens līmeņa.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības sanāksme tiks organizēta attālināti ZOOM platformā, tiešsaistē 2022.gada  26.maijā, plkst.17:00

Pieteikt dalību sanāksmē var rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

vai zvanot pa tālruni +371 67500180 (darba laikā, darba dienās).

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā laika posmā no 2022. gada 12.maija līdz 2.jūnijam. 5 dienu laikā pēc sanāksmes, iespējams atkārtoti iepazīties ar sanāksmes prezentāciju un uzdot interesējošus jautājumus, izmantojot E-pastu [email protected]

Paziņojums par apspriešanu

Informatīvais materiāls

 

 

“Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” izbūve

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “WPR2” (Reģ. Nr. 50203195901), juridiskā adrese: “Neibergi”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015

17. augustā 18.00 Launkalnes tautas namā norisināsies otrā darba grupas sanāksme ar vides ekspertiem par vēja parku “Augstkalni”. Vairāk informācijas ŠEIT

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt e-pastu uz [email protected] vai zvanīt pa telefonu 29466765.

Paziņojums par apspriešanu

Informatīvais materiāls

Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas sabiedriskā apspriešana

2020.gada 28.oktobra Smiltenes novada domes sēdē deputāti izskatīja un apstiprināja Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas pirmo redakciju, kura no 2021.gada 16.augusta līdz 3.septembrim tiek nodota sabiedriskai apspriešanai iedzīvotājiem.

Cērtenes pilskalns ir iedzīvotāju iecienīta pastaigu vieta, kur var baudīt mieru un dabas tuvumu. Pilskalna teritorija ir ļoti daudzveidīga un bagāta, taču vietām pilskalna skaistums ir jāatklāj, atbrīvojot ainaviski skaistos skatus no apauguma, kā arī iedzīvotāju plūsma ir jāorganizē, lai teritorijā neveidotos pārmērīgi izbradājumi. Pilskalna teritorija pieder gan pašvaldībai, gan AS “Latvijas Valsts meži”,  lai attīstītu un sakārtotu pilskalna teritoriju iztrūka vienotas koncepcijas par teritorijas attīstību.

Pēc Smiltenes novada pašvaldības pasūtījuma ainavu arhitekte, telpiskās plānošanas speciāliste Sabīne Skudru izstrādāja vienotu Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības koncepciju, kuras mērķis ir izstrādāt skaidru vīziju teritorijas plānveidīgai attīstībai, nepieciešamo darbu plānu secīgai attīstības ieceru īstenošanai.

            Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021.gada 16.augusta līdz 2021.gada 3.septembrim. Tās ietvaros tiek rīkota sabiedriskā apspriede 2021.gada 6.septembrī plkst. 17.30 Smiltenē Cērtenes pilskalna pļaviņā pie lapenes atbilstoši spēkā esošajiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Apspriešanas laikā iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar izstrādāto plānu- Cērtenes pilskalna attīstības koncepcija. Un piedalīties apspriedē, kā arī izteikt savu viedokli vai priekšlikumus par to, kādam vajadzētu būt Cērtenes pilskalnam un apkārtējai teritorijai sūtot tos Smiltenes novada pašvaldībai uz e-pastu [email protected] vai papīra formātā ievietojot tos Smiltenes novada pašvaldības pastkastītē Dārza ielā 3, Smiltenē līdz 2021.gada 3.septembrim. Uz sabiedrisko apspriedi jāpiesakās rakstot Smiltenes novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas speciālistei Agijai Kukainei uz e-pastu [email protected] vai zvanot uz tālruni 26395999, kā arī, lai iepazītos ar koncepciju papīra formātā, lūdzam sazināties ar Agiju Kukaini.

Apspriešanas noslēgumā visi iegūtie dati tiks apkopoti un izanalizēti, lai sagatavotu teritorijas attīstības koncepcijas galīgo variantu, kuru iesniegt apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldībā.

Aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā www.smiltenesnovads.lv, jo valstī noteiktie ierobežojumi var mainīties un līdz ar to mainīties var arī sabiedriskās apspriedes norises vieta un formāts.

Dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

SABIEDRISKĀ APSPRIEDE PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNU DABAS LIEGUMĀ “MEŽOLE”

Aicināti piedalīties! 2020. gada 12. martā plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē) notiks dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Dabas liegums „Mežole” atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā. Lieguma kopējā platība ir 2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Kopš 2005. gada dabas liegums iekļauts Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2032. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Mežole” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Ar dabas aizsardzības plānu no 2020. gada 27. februāra varēs iepazīties:

 • Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē, Smiltenes novadā) darba laikā;
 • Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā (Dārza iela 3, Smiltenē, Smiltenes novadā);
 • Smiltenes novada mājaslapā www.smiltenesnovads.lv;
 • dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv – skat zemāk:

Dabas aizsardzības plāns

1. pielikums. DL “Mežole” un tā apkārtnē veiktie ornitofaunas novērojumi
2. pielikums. Dabas lieguma „Mežole” detalizēta apsaimniekošanas pasākumu karte

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 2020. gada 19. martam uz pasta adresi Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu elle[@]environment.lv

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Mežole” īstenota Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1./16/I/001 jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, , www.environment.lv).

Koku ciršanas iecere Variņos

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR KOKU CIRŠANAS IECERI VARIŅOS

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā 2018.gada 31.maijā pulksten 17.00 Variņu tautas namā Oktobra ielā 13 Variņos par koku – 21 gab.- liepu ciršanas ieceri, kas atrodas pašvaldības ceļa ar kadastra nr. 94900030358 nodalījuma joslā blakus Oktobra ielai 13 un Oktobra ielai 15, Variņos.

Smiltenes novada Domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri – 21 gab. liepām, kurām ir bojāti stumbri un līdz ar to apgrūtināta augšana. 21 gab. liepas, kuras plānots nozāģēt, atrodas ceļa nodalījuma joslā posmā no iebrauktuves uz Tautas namu līdz iebrauktuvei uz sporta halli Oktobra ielā.

koki
shema

 

Ar Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu un ar lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Variņu pagasta pārvaldē Oktobra ielā 3a, Variņos, Smiltenes novada Domē Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, no 2018.gada 31. maija līdz 14.jūnijam pulksten 17.00. Anketa pieejama arī elektorniski (.doc) – iespēja to aizpildīt un iesniegt iepriekš minētajās iestādēs.

Publiskās apspriedes anketa: ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Smiltenes novada domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai. Pieņemtais lēmums tiks apstiprināts Smiltenes novada domes jūnija sēdē.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Variņu pagasta pārvaldē vai Smiltenes novada domē, Saimnieciskās darbības nodaļā pie Teritorijas apsaimniekošanas speciālistes Agijas Kukaines Pils ielā 2, Smiltenē, tālrunis 64707868, e-pasts [email protected].

Publiskās apsriešanas REZULTĀTI.

 

 

 

Dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II”

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēm“Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II”

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā un papildinātā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība ir dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Īpašumi EG” (reģ. Nr. 40103442701, adrese: “Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015. gada 11. jūnijā, IVN programma izsniegta 2015. gada 2. septembrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sapulce norisinājās 2015.gada 16. jūlijā. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017. gada 17. marta līdz 2017. gada 20. aprīlim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce tika organizēta 2017. gada 31. martā plkst. 17:30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Precizētais un papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018.gada 7.maijā.

Ar precizēto un papildināto Ziņojumu var iepazīties izstrādātāja SIA “AMECO vide” tīmekļa vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide”

Derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņi “Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2” ietekmes uz vidi novērtējums

2017. gada 17.martā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Darbības ierosinātājs ir SIA „Īpašumi EG” (“Tigranas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, tālr. 20236905, reģ. Nr. 40103442701).

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA „AMECO vide”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

 1. Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713),
 2. Smiltenes novada pašvaldības ēkā (Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads,LV-4729)
 3. Interneta vietnē www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi) no 2017.gada 17.marta.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 31.martā plkst. 17.30 Grundzāles pagasta pārvaldes aktu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.aprīlim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: [email protected], mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un/ vai SIA „AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 28678860, 28364739 e-pasts: [email protected], mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).

Derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņi “Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2” izstrādes ietekme uz vidi


 

“Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada “Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada dome 27.maija domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojumu. No 28.maija līdz 18.jūnijam notiks „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/”modeļu sabiedriskā apspriešana.

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs par Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļiem 11.jūnijā:

Plkst.9.00 – Smiltenes Centra vidusskolā,
Plkst.11.00 – Smiltenes ģimnāzijā,
Plkst.13.00 – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā,
Plkst.17.00 – Smiltenes Kultūras centrā.

„Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu apspriešanā ļoti svarīgs ir Smiltenes novada iedzīvotāju viedoklis, tāpēc aicinām Jūs aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli. Anketu „Izglītības modeļu sabiedriskā apspriešana” no 28.maija līdz 18.jūnijam var aizpildīt Smiltenes novada domē Dārza ielā 3 un Pils ielā 2, Izglītības pārvaldē Dārza ielā 11, vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.

Anketās izteiktie iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti līdz 22.jūnijam.

Smiltenes novada dome „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojums ŠEIT

Anketa-ŠEIT

Apkopojums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakciju

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi

Apkopota informācija par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no šī gada 5.jūnija līdz 5.jūlijam, un tās laikā ikviens interesents varēja iepazīties ar sagatavotajiem ilgtspējīgas attīstības stratēģijas materiāliem mājaslapā www.smiltenesnovads.lv, novada bibliotēkās, kā arī novada pagastu pārvaldēs. Sabiedriskās apspriešanas laikā notika arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Smiltenē un Palsmanē.

Ar saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem var iepazīties ŠEIT.

Balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, tiek sagatavota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam galīgā redakcija.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam tiek sagatavota projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Sagatavoja:
A.Lapiņš

 

 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcija

 

 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrāde