Gads
2023
Veids
Sabiedriskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecība Smiltenes novadā.

Ierosinātāja: SIA “WPR2”, reģistrācijas Nr. 50203195901, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010, tālruņa numurs: 29466765.

Paredzētās darbības vieta: Vēja elektrostaciju parka iespējamā izveides vieta ir Smiltenes novads (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 23. marta lēmums Nr. 5-02/12/2022.

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecības Smiltenes novada Drustu un Launkalnes pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2023. gada janvāris) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Lokālplānojuma izstrāde: Paralēli ietekmes uz vidi novērtējuma procesam vēja parkam “Augstkalni” tiek veikta arī lokālplānojuma izstrāde. Informācija par lokālplānojuma izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības iespējām pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē – https://www.smiltenesnovads.lv/lv/publiskas-apspriesanas,https://www.smiltenesnovads.lv/lv/lokalplanojumi un portālā geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23477.

Informācija par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 9. februāra līdz 17. martam. Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2023. gada 9. februāri, būs pieejams:

Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā) darba laikā;
Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldē (adrese: Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagastā) darba laikā;
Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (adrese: Ezera ielā 2A, Launkalne, Launkalnes pagastā) darba laikā;
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.
APSPRIEŠANAS DOKUMENTI

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 28. februārī plkst. 17.00. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies vienlaicīgi ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi. Saite uz sanāksmi – https://us06web.zoom.us/j/88311961931. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 7. martam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi [email protected]. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Iedzīvotāju aptauja: Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 2023. gada 17. martam piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa ir pieejama tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 17. martam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: [email protected] tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).