Gads
2013
Veids
Publiskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2013.gada 30.oktobra lēmumu Nr.18, 19.§. no 5.11.2013. līdz 16.12.2013. tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu 1.redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

  • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad Nr. 9458 007 0076 un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas” (kad. Nr. 9458 010 0040), „Grotes” (kad. Nr.9458 010 0008), uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Precizēt dolomītu atradnes teritoriju Grundzāles pagastā.
  • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Launkalnes pagastā īpašumam „Krogzemji” uz „Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju”.
  • Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs: Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, Interneta mājaslapa www.smiltenesnovads.lv

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005, Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv.

Ar teritorijas plānojumu grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Attīstības plānošana”, kā arī darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.); Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.), Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 20.11.2013.plkst. 17.30 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā un 22.11.2013.plkst. 16.00 Smiltenes novada dome telpās, Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.12.2013. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.