Gads
2018
Mēnesis
Maijs
Veids
Sabiedriskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR KOKU CIRŠANAS IECERI VARIŅOS

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā 2018.gada 31.maijā pulksten 17.00 Variņu tautas namā Oktobra ielā 13 Variņos par koku – 21 gab.- liepu ciršanas ieceri, kas atrodas pašvaldības ceļa ar kadastra nr. 94900030358 nodalījuma joslā blakus Oktobra ielai 13 un Oktobra ielai 15, Variņos.

Smiltenes novada Domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri – 21 gab. liepām, kurām ir bojāti stumbri un līdz ar to apgrūtināta augšana. 21 gab. liepas, kuras plānots nozāģēt, atrodas ceļa nodalījuma joslā posmā no iebrauktuves uz Tautas namu līdz iebrauktuvei uz sporta halli Oktobra ielā.

koki

shema

Ar Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu un ar lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Variņu pagasta pārvaldē Oktobra ielā 3a, Variņos, Smiltenes novada Domē Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, no 2018.gada 31. maija līdz 14.jūnijam pulksten 17.00. Anketa pieejama arī elektorniski (.doc) – iespēja to aizpildīt un iesniegt iepriekš minētajās iestādēs.

Publiskās apspriedes anketa: 

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Smiltenes novada domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai. Pieņemtais lēmums tiks apstiprināts Smiltenes novada domes jūnija sēdē.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Variņu pagasta pārvaldē vai Smiltenes novada domē, Saimnieciskās darbības nodaļā pie Teritorijas apsaimniekošanas speciālistes Agijas Kukaines Pils ielā 2, Smiltenē, tālrunis 64707868, e-pasts [email protected].

Publiskās apsriešanas