Gads
2020
Mēnesis
Marts
Veids
Sabiedriskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

SABIEDRISKĀ APSPRIEDE PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNU DABAS LIEGUMĀ “MEŽOLE”

Aicināti piedalīties! 2020. gada 12. martā plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē) notiks dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Dabas liegums „Mežole” atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā. Lieguma kopējā platība ir 2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Kopš 2005. gada dabas liegums iekļauts Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2032. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Mežole” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Ar dabas aizsardzības plānu no 2020. gada 27. februāra varēs iepazīties:

  • Launkalnes pagasta pārvaldē (Ezera ielā 2A, Launkalnē, Smiltenes novadā) darba laikā;
  • Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā (Dārza iela 3, Smiltenē, Smiltenes novadā);
  • Smiltenes novada mājaslapā www.smiltenesnovads.lv;
  • dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv – skat zemāk:

Dabas aizsardzības plāns

1. pielikums. DL “Mežole” un tā apkārtnē veiktie ornitofaunas novērojumi
2. pielikums. Dabas lieguma „Mežole” detalizēta apsaimniekošanas pasākumu karte

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 2020. gada 19. martam uz pasta adresi Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu elle[@]environment.lv

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Mežole” īstenota Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1./16/I/001 jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, , www.environment.lv).