Statuss:
Īstenošanā
srg

Projekta nosaukums:

Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. EKII-7/5

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir nomainīt ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu Smiltenes novada apdzīvotās vietās un Smiltenes pilsētā, tādējādi ievērojami samazinot elektrības patēriņu apgaismojumam un siltumnīcefektu izraisošās gāzes CO2 emisijas atbilstoši Eiropas zaļajam kursam.

Programma:

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

Vidējā termiņa prioritāte VTP3 “Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība”

Rīcības virziens RV15 “Publiskā ārtelpa un infrastruktūra”

Uzdevums U57 “Modernizēt inženiertehnisko infrastruktūru un attīstīt pieejamību”

Rīcība R15.57.1 “Ilgtspējīga ielu apgaismojuma attīstība”

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros Smiltenē, Bilskā, Grundzālē un Launkalnē tiks nomainīti kopumā 13 dzīvsudraba un 388 nātrija gaismekļi uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem, kā rezultātā samazināsies iepērkamais elektroenerģijas apjoms par 220,486 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzes CO2 emisijas par 24,033 t CO2/gadā.

Īstenošanas vieta:Smiltene, Bilska, Grundzāle (Smiltenes novads)

Projekta iesniedzējs, partneri:Smiltenes novada pašvaldība

Projekta ilgums:06.04.2023. – 06.04.2025.

Projekta finansējums:

Plānotās projekta izmaksas ir 174 584,46 EUR, no kurām Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 120 463,27 EUR un Smiltenes novada pašvaldības finansējums – 54 121,19 EUR.

Publikācijas:

https://www.smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinats-projekts-siltumnicefekta-gazu-emisiju-samazinasana-smiltenes-novada-pasvaldibu-publisko-teritoriju-apgaismojuma-infrastruktura/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=598584392317392&set=a.217579140417921