Statuss:
Noslēdzies
elfla
  • Projekta programma: Projekts tiek īstenots specifiskajā atbalsta mērķī 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
  • Projekta iesniedzējs un partneri (ja ir): Raunas novada dome
  • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pakalpojumu izveide, kas sniedz personai ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā GRT), kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot patstāvīgi un strādāt pielāgotās specializētās darbnīcās. Īstenojot šo mērķi, tiek novērsta situācija, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.
  • Projekta realizācijas laiks: Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši, tas ir līdz 2020. gada beigām.  Noslēgts līgums par Grupu dzīvokļu būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads”, kopējā summa EUR 333 566,00, bez PVN. 2020. gada 17. janvārī izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Specializētās darbnīcas izveide (esošo būvju pārbūve, t.sk. teritorijas labiekārtošana) nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads”, ID Nr. RND2020/2.
  • Projekta finansējums: Projekta kopējie attiecināmie izdevumi: 702 329,32 EUR. Atbalsta summa: 23,39% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 164 222,47 EUR, no tās: ERAF finansējums: nepārsniedzot 155 408,05 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 8 814,42, pašvaldības finansējums: 75,04% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 527 020,30 EUR, cits publiskais finansējums, ko līdz lēmumam par snieguma ietvara piešķiršanu priekšfinansē pašvaldība: 1,58 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 11 086,55 EUR.
  • Projekta aktivitātes: Raunas novadā saskaņā ar apstiprināto “Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020.gadam”, paredzēts investēt aptuveni 195876.00 tūkstošus EUR infrastruktūras izveidei, lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar GRT.  Vidzemē infrastruktūru attīstīs 16 no 26 pašvaldībām. Plānots, ka Vidzemē cilvēkiem ar GRT tiks izveidoti 174 grupu dzīvokļi un 145 vietas specializētajās darbnīcās. Raunas novadā, izvēlētie risinājumi – grupu dzīvokļi, kur tiks nodrošināts ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts 8 pilngadīgām personām ar GRT un pārbūvēs ēku, kur tiks izvietotas 3 specializētās darbnīcas ar kopumā 11 vietām, pašvaldībai piederošā īpašumā “Kārkli” Drustu pagastā, Raunas novadā, kur personas ar GRT varēs iemācīties darba dzīves ritmu un prasmes, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.
  • Projekta teritorija: Šobrīd Smiltenes novada pašvaldība, pirms ATR – Raunas novads
  • Publicitāte:​​​​​​​